Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.09.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

To økodesignforordninger innlemmet i EØS-avtalen

Økodesignforordningene (EU) nr 2019/1782 om eksterne strømkilder og (EU) nr 2019/1783 om endring av 548/2014 om små, mellomstore og store krafttransformatorer, ble innlemmet i EØS-avtalen den 25. september 2020. Forordningene vil bli gjennomført i Norge i nær fremtid ved vedtak om endring av økodesignforskriften.

Forordningen 2019/1782 stiller energieffektiviseringskrav til eksterne strømkilder og er en revisjon av gjeldende forordning 278/2009. EUs virkningsdato for kravene i revidert forordning var 1. april 2020. Kravene får umiddelbar virkning i Norge.  

Forordning 2019/1783 stiller krav til energitap og/eller energieffektivitet hos små, mellomstore og store krafttransformatorer og endrer forordning 548/2014EUs virkningsdato for kravene er uendret og neste virkningsdato i EU er 1.7.2021. Virkningsdatoen i Norge vil være den samme som i EU. 

Lenker til forordningene i EU-tidende: 

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1782 av 1. oktober om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009

Les EØS-notat

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1783 av 1. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 548/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer

Les EØS-notat

 

EØS-komiteens møteplan for høsten 2020  

EØS-komiteen har møter den 23. oktober og 11. desember.