Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.03.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Seks energimerkeforordninger inn i EØS-avtalen og to endringsforordninger i kraft i EU

Energimerkeforordninger for henholdsvis elektroniske skjermer, husholdningsvaskemaskiner, lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner og kjøleapparater til bruk ved direktesalg er innlemmet i EØS-avtalen. En økodesign endringsforordning og en energimerke endringsforordning har i tillegg trådt i kraft i EU.

Seks energimerkeforordninger innlemmet i EØS-avtalen den 19. mars

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2013 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010. Les EØS-notat.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2014 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsvaskmaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 og kommisjonsdirektiv 96/60/EF. Les EØS-notat.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2015 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av lyskilder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012. Les EØS-notat.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2016 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010. Les EØS-notat.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2017 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010. Les EØS-notat.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2018 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater til bruk ved direktesalg.  Les EØS-notat.

De seks ovenfor nevnte forordningene kan leses på engelsk og norsk (uoffisielle oversettelser) her.

Mens forordningen for kjøleapparater til bruk ved direktesalg er ny, er de øvrige forordningene revisjoner. Forordningene innfører bla ny energietikett som går fra A til G og NVE har i disse dager en pågående informasjonskampanje om de nye etikettene.

Våren 2020 avholdt NVE en høring om forskriftsendring der forordningene ble foreslått tatt inn i energimerkeforskriften og NVE vil om kort tid følge opp med vedtak om forskriftsendring.

To horisontale endringsforordninger i kraft i EU den 1. mars

EU-kommisjonen har oppdaget en rekke uklarheter i de fleste energimerkeforordningene som nå er tatt inn i EØS-avtalen. I tillegg er det flere uklarheter i økodesignforordningene (enda ikke innlemmet i EØS-avtalen) som omfatter flere av de samme produktene som inngår i de nevnte energimerkeforordningene. For å rette opp i uklarhetene, har Kommisjonen i ettertid fastsatt en egen horisontal endringsforordning for energimerkeforordningene og en egen for økodesignforordningene.  For å få et komplett bilde av gjeldende regelverk på områdene, må endringsforordningene leses sammen med forordningene som endres.

Endringsforordningene er enda ikke behandlet i EØS-komiteen med tanke på gjennomføring i norsk rett. Som forberedelse til en eventuell gjennomføring i norsk rett, vil NVE våren 2021 avholde en høring om endring av forskriftene.   

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/340 of 17 December 2020 amending Delegated Regulations (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 and (EU) 2019/2018 with regard to energy labelling requirements for electronic displays, household washing machines and household washer-dryers, light sources, refrigerating appliances, household dishwashers, and refrigerating appliances with a direct sales function

Les EØS-notat 

Commission Regulation (EU) 2021/341 of 23 February 2021 amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 with regard to ecodesign requirements for servers and data storage products, electric motors and variable speed drives, refrigerating appliances, light sources and separate control gears, electronic displays, household dishwashers, household washing machines and household washer-dryers and refrigerating appliances with a direct sales function

Les EØS-notat