Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.02.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Oppstart revisjonsstudie kjøleapparater til yrkesbruk med mer (EU nr. 2015/1094 og 2015/1095)

EU-kommisjonen har startet en studie med sikte på å avdekke behov for revisjon av økodesignforordningen og energimerkeforordningen for kjøleapparater til yrkesbruk, blåsekjølere og –frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere. Første interessentmøte i studien er fastsatt til 18. februar. Norske interessenter oppfordres til å engasjere seg i studien.

Studien gjennomføres i 2021 og vil gjennomgå følgende forordninger med sikte på senere revisjon:

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1094 av 5. mai 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU når det gjelder energimerking av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1095 av 5. mai 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere

Produkter som inngår i de to forordningene er kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere.

Tema for studien

Studien vil omhandle temaene beskrevet i artikkel 7 i henholdsvis energimerkeforordning 2015/1094 og økodesignforordning 2015/1095. Eksempler er skjerping av energikrav, utvidelse av virkeområdet (bla inkludering av kjølerom), etablering av metode for å fastsette årlig standardenergiforbruk for kjøle-/fryseskap og kjølebenker og om det er hensiktsmessig å fastsette økodesignkrav som omfatter direkte klimagassutslipp fra kjølemidler.

På studiens hjemmeside kan du lese mer og registrere deg som interessent.

Det første interessentmøte er fastsatt til 18.02. kl 0930-1130. Påmeldingsfrist til møtet er søndag 14. februar.

Produktene er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper og studien og revisjonsprosessen vil ikke følges opp med innspill fra NVEs side.