Publisert 02.03.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Høring – revisjon av økodesignforordning (1253/2014) og energimerkeforordning (1254/2014) for ventilasjonsaggregater

EU-kommisjonen har sendt ut arbeidsdokumenter og kalt inn til møte i Samrådsforum 30. mars for å diskutere utkast til reviderte økodesign- og energimerkekrav for ventilasjonsaggregater. Frist for innspill til NVE er 12. mars. 

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktet likevel prioriteres, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Europakommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Eksempel på ny bestemmelse i forslaget til revidert økodesignforordning:
Innføring av ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket (Article 6 Circumvention).

Eksempel på nytt pliktsubjekt i forslaget til revidert energimerkeforordning:
Det stilles krav til nettvertsplattformer.

Eksempler på forslag til økodesignkrav:

  • energiforbruk (SEC)
  • vifteeffekt (SFP)
  • materialeffektivitetskrav (krav om tilgang på reservedeler)
  • informasjonskrav

I arbeidsdokumentene foreslås det ikke en bestemt virkningsdato for økodesignkravene. Det foreslås at artikkel 6 om omgåelse av regelverket, skal gjelde fra den dato regelverket trer i kraft.

Eksempler på forslag til energimerkekrav:

  • registrering i produktdatabasen EPREL
  • ny energiklasseskala, A-G, tas i bruk
  • informasjonskrav

I arbeidsdokumentene foreslås det ikke en bestemt virkningsdato for energimerkekravene. Det foreslås imidlertid en overgangsperiode på fire måneder før den dato ny etikett skal bli synlig i butikk og på internett, der ny etikett kan følge produktet. I overgangsfasen vil det derfor være to energietiketter for samme produkt. Den ene etiketten vil ha den nåværende skalaen (A+-G) mens den andre har den nye skalaen (A-G). 

De utsendte arbeidsdokumentene (forslag til reviderte forordninger):

Økodesign:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of xx.yy.zzzz laying down ecodesign requirements for ventilation units pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 1253/2014

Energimerking:

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of xx.yy.zzzz supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of residential ventilation units and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1254/2014

Les Explanatory Memorandum

Frist for innspill til NVE: 12. mars 2021

Innspill kan sendes til isni@nve.no med kopi til khf@nve.no

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no