Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.08.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

EUs rammeforordning for energimerking, forordning 2017/1369, blir norsk lov 1. oktober 2020

I Statsråd 28. august ble det vedtatt at endringene i forbrukermerkeloven som implementerer EUs rammeforordning for energimerking i norsk rett, skal tre i kraft 1. oktober 2020.

De samme gjennomførings- og anvendelsesfristene gjelder for Norge som for EU-landene når forordningen trer i kraft. Ettersom fristene i energimerkeforordningen er passert når forordningen trer i kraft i Norge, gjelder ikrafttredelsesdatoen for vedtaket som ny frist. Det betyr at alle plikter og forbud som følger av energimerkeforordningen, må etterleves fra 1. oktober 2020. Dette gjelder også om produktet bare skal bringes i omsetning i Norge.

For omfattede produkter som bringes i omsetning etter 1. oktober plikter leverandører (produsenter og importører) å sørge for å ha registrert nødvendige opplysninger i produktdatabasen EPREL før produktet bringes i omsetning. I tillegg må alle modeller hvor enheter er bragt i omsetning etter 1. august 2017 registreres, uavhengig av om de fortsatt skal bringes i omsetning. Plikten til å ha registrert disse modellene, gjelder også fra 1. oktober 2020. Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017.

Registrering i EPREL er allerede et krav for å kunne bringe produktet i omsetning i EU.

Energimerkeforordningen innfører også en ny energiklasseskala, som går fra A til G. Den «gamle» skalaen med A+, A++ og A+++ fases ut. Dette skjer imidlertid ikke før det er bestemt i egne produktspesifikke forordninger, gitt med hjemmel i energimerkeforordningen.

EPREL har en offentlig del og en etterlevelsesdel. I den offentlige delen vil forbrukere få tilgang til offentlig informasjon om produktene som energiklasse og produktdatabladet. Dette vil gjøre det mulig for forbrukere å sammenligne produkter basert på en rekke tekniske parametere. Den offentlige delen av EPREL er under utvikling i EU.

Hvilke opplysninger som skal registreres i produktdatabasen EPREL er nærmere spesifisert i rammeforordningen. 

Gjennomføringen i Norge av energimerkeforordningen gjør at energimerkeforskriften for produkter bør endres. NVE vil sende forslag til forskriftsendringer på høring i nær fremtid. De plikter og forbud som følger av energimerkeforordningen vil gjelde som norsk lov fra 1. oktober, uavhengig av denne høringen.

Les mer om produktdatabasen EPREL på NVEs sider.  

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Tore Dyrendahl, tody@nve.no

Direktivene og forskriftene

Økodesigndirektivet engelsk/ norsk
Energimerkedirektivet engelsk / norsk

Energimerkeforordningen engelsk / norsk 
(UO)

Økodesignforskriften (norsk)
Energimerkeforskriften for produkter (norsk)