Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 03.01.2022

Kvartalsvise etterspørselstall

NECS vil hvert kvartal beregne elsertifikatpliktens omfang per kraftleverandør basert på elsertifikatkvote og beregningsrelevant volum og angi dette på kraftleverandørens konto i NECS.

Beregningsrelevant volum og elsertifikatpliktens omfang vil være tilgjengelig på kraftleverandørenes konto på følgende datoer:

16. februar:

Aggregert beregningsrelevant volum med tilhørende elsertifikatplikt for foregående år, skal være tilgjengelig.

16. mai:

Beregningsrelevant volum med tilhørende elsertifikatplikt for 1. kvartal samme år, skal være tilgjengelig.

16. august:

Aggregert beregningsrelevant volum til og med 2. kvartal for inneværende år med tilhørende elsertifikatplikt, skal være tilgjengelig.

16. november:

Aggregert beregningsrelevant volum til og med 3. kvartal for inneværende år med tilhørende elsertifikatplikt, skal være tilgjengelig.

 

Kraftleverandørene er selv ansvarlig for å avdekke eventuelle feil i det beregningsrelevante forbruket. Kraftleverandøren må dokumentere korrekt beregningsrelevant volum overfor Statnett dersom dette avviker fra det som fremgår av NECS. NVE minner om at fristene for innmelding av feil er beskrevet under Kraftleverandørens plikter gjennom året.

 

Korrigeringer av fjorårets beregningsrelevante forbruk etter 1. mars

Kraftleverandøren kan etter 1. mars få sitt godkjente beregningsrelevante volum for foregående år korrigert av nettselskapet, dersom nettselskapet oppdager feil. Denne justeringen i beregningsrelevant volum vil først få virkning ved neste års annullering av elsertifikater. Dersom beregningsrelevant volum på denne måten blir korrigert etter 1. mars, hva gjelder beregningsrelevant volum i året før, må kraftleverandøren foreta ny godkjenning av volumet ved neste års godkjenning.