Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 27.02.2024

Elsertifikatkonto og innmelding av plikt

Som ny kraftleverandør med elsertifikatplikt må kraftleverandøren opprette elsertifikatkonto i elsertifikatregisteret (NECS) og melde fra til NVE om sin elsertifikatplikt via Altinn.

Opprette elsertifikatkonto hos Statnett

Kraftleverandøren må opprette elsertifikatkonto hos Statnett for å kunne dokumentere at elsertifikatplikten er overholdt per 1. april. På kontoen vil Statnett hvert kvartal også gjøre det beregningsrelevante volumet og elsertifikatpliktens omfang tilgjengelig.  Det er den registeransvarlige, Statnett, som håndterer kontoopprettelsen. Informasjon om elsertifikatkontoer finnes på Statnett sine hjemmesider. NVE minner om at alle kraftleverandører skal ha egen elsertifikatkonto, men kontohaveren kan ved fullmakt overlate disponeringen av kontoen til andre.

Melding om elsertifikatplikt til NVE

Alle kraftleverandører skal sende melding til NVE. Meldingsskjemaet "Melding om elsertifikatplikt", som ligger i Altinn, skal benyttes.