Publisert 02.01.2019 , sist oppdatert 18.06.2021

Veileder for krav til miljø og landskap for energianlegg

Veilederen kommer fordi det fra 1.1. 2019 innføres krav om internkontroll for miljøkrav for vindkraft-, nett- og andre energianlegg.

Olje- og energidepartementet har vedtatt krav til internkontroll for miljøkrav for energianlegg. Kravet innføres som ny § 3-7 i energilovforskriften, og endringen trer i kraft fra 1.1.2019.

Alle energianlegg som har konsesjon etter energiloven kapittel 3 er underlagt internkontrollkravet. Kravet gjelder både for primæranlegget og tilhørende sekundær-/hjelpeanlegg som for eksempel anleggsveier, riggområder og deponi.

Kravet om internkontroll gjelder hele «livsløpet» til et energianlegg, fra konsesjon er gitt, under bygging og drift, og til det er lovlig nedlagt i samsvar med kravene etter energilovforskriften § 3-5 bokstav d.

NVE veileder nr. 8/2018 Veileder til internkontroll for krav til miljø og landskap for energianlegg forklarer innholdet i den nye bestemmelsen om internkontroll. I veilederen er det vist til eksempler på hvordan kravene i paragrafen kan ivaretas i anleggs- og driftsfasen, og det er tatt med eksempler på forhold som kan gi avvik ved NVEs tilsyn av internkontrollsystemet.

NVE har ansvar for og vil føre tilsyn med at internkontroll etter § 3-7 blir etablert og brukt. Tilsynet kan gjennomføres med systemrevisjoner, inspeksjon eller annen typekontroll.

NVE vi i løpet av det første året etter at endringen trer i kraft informere og veilede i arbeidet med internkontroll, blant annet ved prøverevisjoner. Revisjon av internkontrollen vil bli gjennomført fra 2020.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef, Øyvind Leirset,
tlf. 22 95 90 40, 

Seniorrådgiver, Anne Johanne Kråkenes,
tlf. 22 92 97 63, 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PDFLink.cshtml)