Publisert 24.02.2016 , sist oppdatert 21.06.2021

Nye faktaark om god miljøtilpassing av vassdrags- og nettanlegg

Hvordan drifte omløpsventiler for å unngå stranding av fisk, og hvordan tilpasse et anlegg best mulig til terrenget? Dette er tema for to nye faktaark NVE gir ut som veiledning for utbyggere av vassdrags- og nettanlegg.

 

For utbyggere av energi- og overføringsanlegg er det viktig å planlegge og bygge anleggene slik at de gjør minst mulig skade på miljøet, og blir best mulig tilpasset landskapet rundt. NVE har en rekke faktaark som presenterer god praksis når det gjelder miljø- og landskapsforhold. To nye fakaark er nå gitt ut.


Faktaark om omløpsventiler i kraftverk
Mange konsesjoner har vilkår om omløpsventil. Dette er en installasjon som skal hindre rask vannstandsreduksjon ved ukontrollert utfall av kraftverket. Hovedhensikten er å unngå at fisk strander på elvebreddene når vannstanden i elva synker raskt. Det synes å være et klart behov for kunnskap om hvordan omløpsventiler skal driftes. NVE har derfor laget dette informasjonsarket slik at eiere av kraftverk der det er krav om omløpsventil, får informasjon om hvordan omløpsventiler skal driftes for å oppnå tiltenkte intensjon.

Last ned faktaark Omløpsventiler i kraftverk


Faktaark om terrengtilpasning og vegetasjonsetablering
En av de mest utfordrende problemstillingene en utbygger står ovenfor er ofte; Hva kan man gjøre for at inngrepene som gjøres får et best mulig sluttresultat? For å få til dette må anleggsarbeidene planlegges godt slik at terrengtilpasningen og istandsettingen i sluttfasen kan bli best mulig. Grunnet innføring av naturmangfoldloven (2009) er dagens holdningen til å benytte tilsåing blitt langt mer restriktiv enn tidligere. Ved å sortere ut og ta vare på de humusholdige toppmassene tar man samtidig vare på den naturlige frøbanken. Når disse massene legges ut i forbindelse med istandsetting av anlegget, vil frøene spire. Vegetasjonen vil dermed bli lik den som naturlig finnes i området. I enkelte situasjoner er det likevel nødvendig tilså. Mer om ulike sider ved vegetasjonsetableringen er omtalt i det nye faktaarket.

Last ned faktaark Terrengtilpasning og vegetasjonsetablering.

 

Les mer om lover og forskrifter og veiledere ved bygging, vedlikehold og drift av vassdrags- og energianlegg.

 

Her finner du alle utgitte faktaark med god praksis for utbyggere av energi- og overføringsanlegg