Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.09.2015 , sist oppdatert 08.07.2021

MTA

Når konsesjon er gitt skal utbygger/tiltakshaver/konsesjonær i god tid før byggestart legge frem for miljøtilsynet i NVE en Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) til godkjenning.

Planen skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, plassering av overskuddsmasser, riggplasser og utforming av andre tekniske inngrep. Miljøtilsynet i NVE vil at MTA skal foreligge som et dokument for godkjenning.

Saksbehandlingstiden kan være inntil 3 måneder. En må i tillegg påregne en befaring på barmark før saken tas til behandling. Dersom søknaden sendes inn vinterstid, kan den samlede tidsbruken derfor bli betraktelig lenger i påvente av akseptabel befaringsforhold.

Når det gjelder instandsetting av berørte areal, skal det så langt som råd legges opp til en naturlig revegetering der en benytter gjenvekst fra stedlige toppmasser fremfor innføring av ikke-stedlige frø- eller plantemateriale. Mer informasjon om økologisk revegetering finner du i en håndbok på nettsidene til Forsvarsbygg.