Publisert 18.09.2015 , sist oppdatert 27.05.2022

Vannkraft, settefisk og andre vassdragsanlegg

Når konsesjon er gitt, skal utbygger/tiltakshaver/konsesjonær i god tid før byggestart legge fram for miljøtilsynet i NVE detaljerte landskaps- og miljøplaner for utbyggingen til godkjenning.

Tiltakshavere for vassdragsanlegg må i tillegg sørge for at anlegget er klassifisert og nødvendige godkjenninger fra damsikkerhetseksjonen i NVE er innhentet. I tillegg må det foreligge gyldig anleggskonsesjon hvis anlegget ikke skal bygges i mehold av områdekonsesjon.