Publisert 18.09.2015 , sist oppdatert 15.01.2024

Pålagte hydrologiske undersøkelser

Med hjemmel i vassdragslovgivingen og gitte konsesjoner kan NVE pålegge konsesjonærer å utføre hydrologiske undersøkelser til nytte for NVE og samfunnet.

Foto: Trond Blomlie

Hydrologiske undersøkelser gir NVE og samfunnet verdifull informasjon om nasjonale vann og vassdrag. Som nasjonal skred og vassdragsmyndighet er det nødvendig at NVE har oversikt over omfordeling av vann, enten det går til energiproduksjon, industri, akvakultur, alminnelig vannforsyning eller vannuttak til andre formål. I tillegg gir hydrologisk kunnskap viktig informasjon for å planlegge flomvern og for å sikre andre samfunnsverdier. Av denne grunn gis vassdragsmyndigheten, gjennom lovverket og konsesjonsvilkår, adgang til å pålegge konsesjonshaver, og andre rettighetshavere i vassdraget, en plikt til å sørge for eller bekoste hydrologiske undersøkelser.

Hydrologiske pålegg kan blant annet omfatte undersøkelser av vannføring, vannstand i magasin, grunnvann, vanntemperatur, isforhold, sedimenttransport, snø og breer. Hydrologiske undersøkelser skal utføres og rapporteres ifølge de retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for de ulike typer undersøkelser.

Det føres tilsyn med at påleggene er oppfylt i henhold til fastsatt kvalitet. Denne kontrollen utføres av NVE og bekostes av konsesjonær.

Det er utarbeidet retningslinjer for pålagte hydrologiske undersøkelser. Disse skal sikre at undersøkelsene utføres etter standardiserte metoder og at kravene til dataleveranse og nøyaktighet tilfredsstilles uavhengig av hvem som utfører målingene.