Publisert 11.11.2021 , sist oppdatert 24.11.2023

Gebyr for miljøtilsyn for vassdragsanlegg 2023

NVEs utgifter til miljøtilsyn faktureres vannkraftkonsesjonærer i form av et tilsynsgebyr. For vannkraftverk fastsettes gebyret for hvert kraftverk på grunnlag av midlere årsproduksjon. Minstesatsen er kr 2.000.

I 2023 vil NVE fakturere 28,7 millioner kroner for miljøtilsyn. Totalt beløp fremkommer i Statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1S for Olje- og energidepartementet/NVE kap. 4820 post 01).
Av dette faktureres 2 millioner kroner for tilsyn av vindkraftverk og kraftledninger. 
Det resterende beløpet, 26,7 millioner kroner, faktureres eiere av vassdragsanlegg.

NVEs rett til å ilegge gebyr for miljøtilsyn, og hvilke kraftverk dette gjelder, er gitt i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28, nr. 1058) § 12.

Fra 1.1.2024 innføres sektoravgift for miljøtilsyn. Mer informasjon vil legges ut på NVE sine nettsider.
Den nye forskriften om sektoravgift ligger her: Forskrift om sektoravgift for dekning av kostnader til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) tilsyns- og kontrollarbeid - Lovdata

Spørsmål knyttet til gebyr for miljøtilsyn kan rettes til seksjonssjef Mari Hegg Gundersen på e-post mhg@nve.no.