Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.03.2020 , sist oppdatert 09.07.2021

Korona og kraftforsyningen

Kraftforsyningen er en samfunnskritisk funksjon og en viktig del av verdikjeden for å opprettholde grunnleggende funksjoner i samfunnet. NVE publiserer derfor i forbindelse med koronasituasjonen fortolkninger av føringer og krav fra regjering, departement og NVE, spesielt rettet mot kraftforsyningen. Vi gir også enkelte råd spesielt rettet mot KBO.

NVE er beredskapsmyndighet og har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Informasjon fra KBO danner grunnlag for NVEs dialog med OED og andre sektormyndigheter. Et felles nasjonalt situasjonsbilde er viktig for å tilpasse relevante tiltak, dispensasjoner og krav. 

NVE har laget enkelte råd spesielt rettet mot KBO. Disse er ment å supplere de nasjonale og lokale rådene. NVE oppfordrer til å planlegge langsiktig og for øvrig følge nasjonale og lokale tiltak og råd.

Det er ikke lengre ekstraordinær rapportering i forbindelse med koronasituasjonen, men kraftberedskapsforskriftens § 2-5 pålegger alle KBO-enheter å uten ugrunnet opphold varsle beredskapsmyndigheten om ekstraordinære situasjoner. 

NVEs krav, vilkår og frister gjelder som normalt, men man kan søke om fristutsettelse.