Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.05.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Fritak for innkalling til HV

Virksomheter som er en del av KBO, kan søke fritak for innkalling til Heimevernet for personer som dekker en kritisk funksjon i virksomheten. Søknad skal fremmes til Forsvaret. 

*Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.*

Hvem kan få fritak for innkalling til Heimevernet?

NVE har i forbindelse med utbruddet av COVID-19 fått flere spørsmål om fritak for tjeneste ved mobilisering av Heimevernet.

Kraftberedskapsforksriften § 3-5 og vernepliktforskriften kan gi grunnlag for fritak. Kraftberedskapsforskriften må etter NVEs vurdering tolkes i lys av vernepliktforskriften kapittel 11 hvor fritaksordningen er hjemlet. Etter vernepliktforskriften er det kun personer som dekker en samfunnskritisk funksjon som kan få fritak fra oppmøte i Forsvaret, herunder Heimevernet, ved krise eller krig. Dette er etter kraftberedskapsforskriften personell som et viktig for å opprettholde driften av kraftforsyningen.

Hjemmelen til å søke fritak gjelder for alle enhetene i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Virksomheter som ikke er en del av KBO, har ikke hjemmel etter kbf. § 3-5 til å søke om fritak. 

Forutsetningen for at det gis fritak for fremmøte i Forsvaret er at:

  • Virksomhetene dekker en samfunnskritisk funksjon, og er registrert som samfunnskritiske virksomheter (SKV) (alle KBO-enheter er SVK-enheter)
  • Arbeidstakeren dekker en kritisk funksjon hos KBO-enheten
  • Arbeidstakeren har gjennomført førstegangstjenesten og
  • Arbeidstakeren er disponert eller planlagt disponert av Forsvarets styrker, Heimevernet inkludert, har fått brev om nytilføring til Heimevernet eller er innkalt til repetisjons-/hjelpetjeneste


Alle kriteriene må være oppfylt før det er aktuelt å overføre personell til fritaksordningen

Forsvarsdepartementet sendte 16. mars 2020 instruks til Forsvaret angående bistand til sivilsamfunnet. Av denne følger det at behov for personell for å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres fremfor Heimevernets personellbehov. Dette betyr at Heimevernet vil frita innkalte personer som innehar en samfunnskritisk funksjon i det sivile så lenge denne ekstraordinære situasjonen krever det.

Søknad rettes til Forsvaret.