Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.05.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Arbeidstid og ferie

Arbeidsgiver har en viss adgang til å både inndra innvilget ferie, og tilbakekalle fra ferie, personer som er kritisk for driften av kraftforsyningen. For begge deler gjelder visse vilkår. 

*Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.*

I situasjoner som dette korona-utbruddet har arbeidsmiljøloven bestemmelser som kan gi vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Ferieavvikling

På grunn av koronasituasjonen er det er ekstra viktig å planlegge at man både sørger for tilstrekkelig personell for å sikre drift av kraftforsyningen og avvikling av ferie i samsvar med avtaler og regelverk.

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferietid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Det er viktig å ta høyde for at man skal klare å håndtere kritiske situasjoner også dersom ansatte skulle havne i karantene eller i isolasjon på grunn av koronasmitte. Blir man ikke enige, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferieloven. Arbeidstaker kan kreve 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. NVE anbefaler god dialog med de ansatte

Hva med arbeidstakere på ferie?

Arbeidstaker har i utgangspunktet rett og plikt til å avvikle full ferie. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal drøfte tidspunkt for ferien i god tid før ferien skal avvikles. Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om når ferien skal avvikles, er det arbeidsgiver som har siste ord i saken.

Reglene for endring av fastsatt ferietid fremgår av ferieloven § 6 (3).

Kan arbeidsgiver inndra innvilget ferie?

Ferieloven § 6 (3) gir arbeidsgiver en viss adgang til å inndra innvilget ferie. Dette gjelder på følgende vilkår:

  • Det må være snakk om «uforutsette hendinger» som fører til at avviklingen av ferie vil skape «vesentlige driftsproblemer» for virksomheten.
  • Det er ikke mulig å skaffe en stedfortreder for arbeidstakeren.
  • Arbeidsgiver må drøfte en eventuell inndragning av innvilget ferie med arbeidstaker på forhånd.

I tillegg kan arbeidstaker kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Arbeidstakeren må opplyse om disse merutgiftene under drøftingen med arbeidsgiver.

Kan arbeidsgiver kalle tilbake arbeidstaker fra ferie?

Adgangen til å tilbakekalle arbeidstaker fra ferie som allerede er påbegynt, er ikke direkte regulert i ferieloven.

NVE oppfatter det slik at det at i denne ekstraordinære situasjonen vi er i nå på grunn av covid-19, er adgang til å kalle tilbake folk fra påstartet ferie. Dette gjelder dersom det er nødvendig fordi tilstedeværelse av disse personene er kritisk for driften av kraftforsyningen. For en vurdering av hvem dette er, viser vi til NVEs informasjon om føringer for prioritet for skole og barnehageplass, samt unntak fra karanteneplikt.  Også i slike tilfelle vil vilkårene om å drøfte dette med arbeidstakeren før det skjer og dekke ekstrautgifter gjelde.

Arbeidstaker og arbeidsgiver har adgang til å avtale at arbeidstaker avslutter påbegynt ferie.

For utfyllende informasjon og veiledning, viser vi til Arbeidstilsynet.