Publisert 17.03.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Korona og kraftforsyningen

Kraftforsyningen er en samfunnskritisk funksjon og en viktig del av verdikjeden for å opprettholde grunnleggende funksjoner i samfunnet. NVE publiserer derfor i forbindelse med koronasituasjonen fortolkninger av føringer og krav fra regjering, departement og NVE, spesielt rettet mot kraftforsyningen. Vi gir også enkelte råd spesielt rettet mot KBO. Disse er ment å supplere de nasjonale og lokale rådene.

Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. 

Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.

Selv om kraftforsyningen er regnet som en samfunnskritisk funksjon, vil unntak og særbestemmelser bare gjelde for  «personell innen de kritiske definerte samfunnsfunksjoner». Dette er nærmere omtalt på våre informasjonssider om driftskritisk personell.

Mange problemstillinger vil for kraftforsyningen være mulig å løse i samarbeid med kommunen, i tråd med lokale regler. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har utgitt en veileder til kommunene om lokale karanteneregler og innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Veilederen gir anbefalinger til kommunene om hvordan kommunale vedtak bør utformes blant annet for å ikke ramme kritiske samfunnsfunksjoner.

NVE oppfordrer til å søke løsninger i tett samarbeid med kommunale myndigheter, og for øvrig planlegge langsiktig og følge nasjonale og lokale tiltak og råd.

NVE er beredskapsmyndighet og har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Informasjon fra KBO danner grunnlag for NVEs dialog med OED og andre sektormyndigheter. Et felles nasjonalt situasjonsbilde er viktig for å tilpasse relevante tiltak, dispensasjoner og krav. Det er ikke lengre ekstraordinær rapportering i forbindelse med koronasituasjonen, men kraftberedskapsforskriftens § 2-5 pålegger alle KBO-enheter å uten ugrunnet opphold varsle beredskapsmyndigheten om ekstraordinære situasjoner. 

NVEs krav, vilkår og frister gjelder som normalt, men man kan søke om fristutsettelse.