Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Veileder for overvåking av vassdragsanlegg

Veileder til damsikkerhetsforskriftens § 7-2, publisert februar 2019

Veileder for overvåking av vassdragsanlegg (3/2019) utdyper i hovedsak bestemmelsene i § 7-2 om overvåking i forskrift av 18.12.2009 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften). Den utdyper også deler av andre paragrafer i damsikkerhetsforskriften av betydning for overvåking.

Denne veilederen, sammen med veileder for revurdering av vassdragsanlegg (1/2018), erstatter fullt ut Retningslinjer for overvåking og instrumentering av vassdragsanlegg til §§ 2-6 og 2-7 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (utgave 2-2005) og Retningslinje for tilsyn og revurdering av vassdragsanlegg til §§ 7-2 og 7-3 i forskrift om sikkerhet og tilsyn ved vassdragsanlegg (2002).

Veilederen gjelder for alle vassdragsanlegg (dammer og vannveier) i konsekvensklasse 1, 2, 3 og 4.

Veilederen er ment som et hjelpemiddel for personell hos ansvarlige for vassdragsanlegg (dammer og vannveier) som skal utføre overvåking. Den utdyper også deler av andre paragrafer i damsikkerhetsforskriften av betydning for overvåking som utføres av kvalifiserte fagpersoner eller av personell hos ansvarlige for vassdragsanlegg.

Vassdragsanlegg skal overvåkes slik at forhold som kan føre til reduksjon av anleggets sikkerhet kan avdekkes så tidlig som mulig. Overvåkingen skal tilpasses det aktuelle vassdragsanlegget, konsekvensklasse, materialsvekkelse, innsamling av data for revurdering og ellers andre sikkerhetsmessige forhold.

Det skal foreligge plan for overvåking. Planen skal beskrive interntilsyn, instrumentering og målinger, grenseverdier for aktuelle måleparametere, jf. § 7-4 og ellers annen overvåking som den ansvarlige anser nødvendig. Når sikkerhetsmessige hensyn tilsier det, skal planen også inkludere fjernsynsovervåking eller annen form for kontinuerlig overvåking.

Overvåkingsplanen og resultatene fra overvåkingen skal dokumenteres skriftlig og på en oversiktlig måte, og inngå i revurderinger og ellers være tilgjengelig for NVE på forespørsel.

Det stilles krav til gjennomføring av interntilsyn i damsikkerhetsforskriften Tabell 7-2.1 Interntilsyn og til instrumentering og måling av dammer i Tabell 7-2.2 Instrumentering og måling av dammer.

Måleinstrumenter og andre måleinnretninger skal være driftssikre, nøyaktige og lette å avlese og skal være plassert slik at de gir representative måleverdier. Systemet for overføring av måleverdier skal være sikret mot funksjonssvikt. Måleinstrumenter, måleinnretninger, system for overføring av signaler og måleverdier skal kontrolleres jevnlig. Måleverdier og eventuelt tilhørende tidsangivelse skal være angitt i standardiserte referansesystemer.

Spørsmål og kommentarer kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.