Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 09.02.2022 , sist oppdatert 18.08.2022

Om kunnskapsgrunnlaget

På denne siden kan du blant annet lese mer om hva kunnskapsgrunnlaget er, hvem som har laget det og hva hensikten med arbeidet er.

Hva er kunnskapsgrunnlaget om virkninger av vindkraft - og hva er det ikke?

Kunnskapsgrunnlaget gir en oversikt over positive og negative virkninger av vindkraft på land, og hvilke avbøtende tiltak som kan være aktuelle for å redusere virkningene. I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er det tatt utgangspunkt i rapportene som ble laget i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft i 2019. Dette er supplert med nyere forskning, relevant litteratur og myndighetenes erfaringer. Kunnskapsgrunnlaget dekker mange temaer, men det er ikke en uttømmende gjennomgang av alle mulige virkninger av vindkraft.

Innholdet på nettsidene fokuserer på virkninger av vindturbinene og de tilhørende arealinngrepene. De største og viktigste inngrepene ved siden av selve vindturbinene er veier, oppstillingsplasser, riggplasser, masseuttak og masselager. Kraftledninger og annen infrastruktur utenfor vindkraftverket, som kaier og tiltak på det alminnelige veinettet, dekkes ikke.

Nettsidene gir en generell beskrivelse av virkninger av vindkraft på land innfor de ulike temaene, og er ikke noen fasit for hva som er relevant i enkeltsaker. Det rangerer heller ikke konsekvenser for ulike miljø- og samfunnsinteresser opp mot hverandre.

Hvem har laget kunnskapsgrunnlaget?

Kunnskapen som presenteres på nettsidene er et resultat av et omfattende samarbeid mellom mange statlige etater. Det fremgår av hver enkelt nettside hvem som står bak innholdet.

Nederst på denne siden kan du se en oversikt over alle etatene som har bidratt i arbeidet.

Hva er hensikten med kunnskapsgrunnlaget?

Kunnskapsgrunnlaget skal være mest mulig relevant for konsesjonsbehandling av vindkraft på land. Det skal skape et bedre utgangspunkt for lokale, regionale og nasjonale aktører, både på innbygger-, utbygger- og myndighetssiden. Dette inkluderer organisasjoner og faglige bidragsytere som utredere, advokater og forskere.

Kunnskapsgrunnlaget skal også bidra til å øke kunnskapsoverføringen mellom statlige etater og skape felles forståelse. I Meld. St. 28 (2019-2020) står det at et mest mulig felles og oppdatert kunnskapsgrunnlag bidrar til effektiv saksbehandling og styrket tillit til beslutningene som fattes.

Hvordan holdes kunnskapsgrunnlaget oppdatert?

Øverst på hver nettside vil du se når siden ble publisert, og når den sist ble oppdatert. Publisert-datoen angir når hele nettsiden sist ble gjennomgått av etatene. Sist oppdatert-datoen angir når det sist ble gjort mindre endringer på siden.

Mindre endringer kan bli gjort fortløpende. Innholdet på hver nettside skal holdes oppdatert gjennom et videre samarbeid mellom etatene. Nettsidene vil også bli oppdatert dersom det kommer ny, viktig kunnskap eller annen relevant informasjon.

Innholdet på disse sidene er laget i samarbeid med:

Her er det mulig å gi innspill til arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. I utgangspunktet legger vi opp til årlige oppdateringer. Alt som kommer inn her blir lest og vurdert, men det vil ikke bli gitt svar på innspillene. For andre henvendelser viser vi til nve@nve.no.