Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.03.2022 , sist oppdatert 27.06.2022

Skatt

Vindkraftverk medfører inntekter til stat og kommune i form av skatt og avgifter. I 2021 ble det vedtatt en ny produksjonsavgift for vindkraftverk på land, som tilfaller vertskommunene. På denne siden kan du lese mer om hvordan vindkraftverk beskattes, og hvordan skatt- og avgiftsinntekter fordeles.

Vindturbiner i Sørfjord vindkraftverk i Nordland. Foto: NVE

Om skatt og vindkraftverk 

Vindkraftverk på land er beskattet på lik linje med annen industri. Konsesjonærer av vindkraftverk betaler en selskapsskatt på 22 prosent til staten, og eiendomsskatt etter kommunale satser til vertskommunene dersom disse har innført eiendomsskatt.

Vindkraftverk på land har historisk sett ikke hatt særskilt høy avkastning, og tidligere var det behov for økonomiske støtteordninger for at vindkraftverk skulle bli bygget i Norge. Det var subsidier i form av elsertifikater og gunstige avskrivningsregler. Dette har forandret seg raskt de siste årene, blant annet på grunn av en sterk teknologiutvikling som har bidratt til lavere kostnader. Vindkraft har dermed mange steder blitt en bedriftsøkonomisk lønnsom teknologi, noe som har bidratt til en betydelig økning i utbyggingen av vindkraftverk de siste årene. Stortinget har vedtatt å innføre en særavgift for produksjon av vindkraft på land på 1 øre per kilowattime som produseres. Avgiften skal betales til staten og viderefordeles til vertskommunene.

Hvordan beskattes vindkraftverk?

Det er flere former for beskatning av vindkraft på land.

Selskapsskatt 

Konsesjonærer av vindkraftverk betaler selskapsskatt i likhet med andre næringer. Selskapsskatten er den skatten bedriftene betaler på sine overskudd. I 2022 var selskapsskatten vedtatt til 22 prosent.  

Eiendomsskatt 

Avhengig av hvilken kommune vindkraftverket ligger i kan vindkraftkonsesjonæren måtte betale eiendomsskatt. Det er kommunestyret i den enkelte kommune som bestemmer om det skal betales eller ikke betales eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. Kommunestyret bestemmer også i hvilket omfang det skal beskattes. Kommunestyret kan ikke velge og kun beskatte en av de overnevnte. Eiendomsskatten tilfaller kommunen. Vindkraftverket skattes ut ifra verdien det verdsettes til. Det er to måter å verdsette vindkraftverket på. Det kan verdsettes til teknisk verdi, som skal tilsvare gjenanskaffelseskostnaden etter fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet. Eller det kan verdsettes etter avkastningsverdi, hvis det best reflekterer verdien.

Produksjonsavgift på landbasert vindkraft

I 2020 fattet Stortinget vedtak (nr.146) om at regjeringen skulle vurdere endringer i vindkraftbeskatningen. I statsbudsjettet for 2022 (Prop. 1 LS) foreslo regjeringen Solberg en produksjonsavgift for landbaserte vindkraftverk på 1 øre per produserte kWh, som pålegges konsesjonær. Denne avgiften omfatter alle konsesjonspliktige vindkraftverk på land, det vil si alle vindkraftverk på land som er større enn 5 vindturbiner eller har mer enn 1 MW installert kapasitet. Dette er en særavgift. Avgiften betales til staten, men deles ut til vertskommunene. Avgiften ble innført 1.juli 2022.

Denne siden er laget av:

Hvordan er kunnskapen på denne siden innhentet?

Kunnskapen som presenteres her er basert på gjennomgang av Prop. 1 LS 2021 - 2022 (Statsbudsjettet) og Lovdata.

Her er det mulig å gi innspill til arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. I utgangspunktet legger vi opp til årlige oppdateringer. Alt som kommer inn her blir lest og vurdert, men det vil ikke bli gitt svar på innspillene. For andre henvendelser viser vi til nve@nve.no.