Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.09.2020 , sist oppdatert 30.08.2021

Klagerett på fjernvarmepris

Hvis du har tilknytningsplikt til fjernvarme, og mener at du betaler for mye for fjernvarmen, kan du klage til oss i NVE. Vi behandler klager på fjernvarmepris etter bestemmelsen i energiloven. Her kan du lese om hvordan vi behandler klager.

Slik behandler NVE klager på fjernvarmepris

Prisen du betaler for fjernvarme, skal ikke være høyere enn prisen ville vært hvis du hadde brukt strøm til oppvarming. Dette er bestemt i energilovens § 5-5. Når vi får klager på fjernvarmeprisen, sammenligninger vi prisen som kunden har betalt for fjernvarme, og den prisen som kunden ville hatt ved å bruke strøm til oppvarming istedenfor fjernvarme. Fordi strømprisen kan variere mye, sammenligner vi prisene over et helt år.

Beregning av fjernvarmepris i sammenligningen

Kostnader fjernvarme pr år (øre)/ Forbruk fjernvarme pr år (kWh)
= Pris fjernvarme (øre/kWh)

Alle ledd i fjernvarmekostanden tas med, både fastledd, energiledd og et eventuelt effektledd. (Hvis man har betalt for å knytte seg til fjernvarmen, er det en engangsavgift som ikke tas med). Deretter deles fjernvarmekostnaden på levert varmemengde (kWh).

Beregning av strømpris i sammenligningen

   Spotpris i samme prisområde (øre/kWh)
+ Påslag på spotprisen (inkluderer elsertifikatprisen) (øre/kWh)
+ Forbruksavgift (øre/kWh)
+ Avgift til Energifondet (øre/kWh)
+ Energileddet i nettleien (øre/kWh)
+ Evt effektledd i nettleien (omregnet til øre/kWh)
= Strømpris til sammenligning (øre/kWh)

Det er altså ikke bare selve strømprisen vi ser på her, men hele kostanden man betaler for strømmen, inkludert nettleie og avgifter. Årsaken til at fastleddet for nettleien holdes utenfor strømprisen i sammenligningen er at vi forutsetter at fjernvarmekunder benytter strøm til andre formål enn oppvarming og varmtvann i bygget, slik som lys og apparater. Derfor må kunden betale dette leddet uavhengig av om det benyttes fjernvarme eller ei. Kunder som bruker mye strøm, betaler også et effektledd i nettleien. For disse kundene tar vi også hensyn til effektkostnaden i beregningen av strømpris til sammenligning.

Slik går du frem hvis du vil klage

Før du klager til oss, bør du lage din egen sammenligning av strøm- og fjernvarmepris slik vi har beskrevet over. Resultatet av denne sammenligningen er en indikasjon på om du vil få medhold i en klage. Hvis du mener fjernvarmeprisen har vært for høy, anbefaler vi at du kontakter fjernvarmeselskapet først. Kanskje kan saken løses. Dette er kun en anbefaling, du har rett til å klage direkte til NVE hvis du ønsker det.

Klagebehandling:

  1. Dersom du ønsker å klage på fjernvarmeprisen, sendes en klage til NVE. Bruk denne adressen: nve@nve.no
  2. For å behandle en klage må vi ha dokumentasjon på fjernvarmekostandene dine. Derfor må du sende oss en kopi av alle fakturaer for betaling av fjernvarme for det året du mener fjernvarmeprisen har vært for høy. Utskrift eller bilde, fra for eksempel Din side hos fjernvarmeleverandørens nettside eller app, kan også brukes. Du behøver ikke legge ved sammenlignbare strømpriser. Vi vil beregne dette.
  3. Vi vil bekrefte at vi har fått klagen din, og informere fjernvarmeselskapet om at vi har fått en klage fra deg. Før vi avgjør klagen, vil vi innhente informasjon fra fjernvarmeselskapet og kanskje be om mer informasjon fra deg.
  4. Når vi har behandlet klagen vil du få svar fra oss. Du får beskjed om dette via postboksen din i AltInn.

Kontaktperson

Fagansvarlig:
Benedicte Langseth, bela@nve.no

Hva er tilknytningsplikt?

Kommunen kan vedta tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg med konsesjon i kommunen. Dette betyr at alle nye bygg, og eksisterende bygg som blir vesentlig rehabilitert i området, må kobles til fjernvarmeanlegget. Det er ikke plikt til å bruke fjernvarmen, men de aller fleste bygg gjør det når de først er koblet på.