Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.09.2020 , sist oppdatert 28.06.2021

Klagerett på fjernvarmepris

Fjernvarmeselskapene dekker sine kostnader gjennom prisene som kundene betaler.

Noe av dette er driftskostnader, slikt som vedlikehold og kjøp av brensel, mens andre kostnader kommer fra byggingen av anlegget. Prisen du betaler for fjernvarme, skal ikke være høyere enn den ville vært hvis du hadde brukt strøm til oppvarming og varmtvann i bygget ditt. Dette er bestemt i energilovens § 5-5.

Hvis du har tilknytningsplikt til fjernvarme, og betaler for mye for fjernvarmen, kan du klage til oss i NVE. Vi behandler klager på fjernvarmepris etter bestemmelsen i energiloven.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kontaktperson

Fagansvarlig:
Benedicte Langseth, bela@nve.no

Foto: iStock
Foto: iStock

Slik behandler NVE klager på fjernvarmepris

Når vi får klager på fjernvarmeprisen, sammenligninger vi prisen som kunden har betalt for fjernvarme, og den prisen som kunden ville hatt ved å bruke strøm til oppvarming istedenfor fjernvarme. Fordi strømprisen kan variere mye, sammenligner vi prisene over et helt år.

Fjernvarmeprisen som brukes i sammenligningen beregnes slik:

Alle ledd i fjernvarmekostanden tas med, både fastledd, energiledd og et eventuelt effektledd (hvis man har betalt noe for å knytte seg til fjernvarmen, er det en engangsavgift som ikke tas med). Deretter deles fjernvarmekostnaden på levert varmemengde (kWh).

For at vi skal behandle en klagesak må du dokumentere hva du har betalt for fjernvarmen i et helt år. Som dokumentasjon for dine fjernvarmekostnader må du sende oss kopier av fakturaer fra fjernvarmeselskapet for et helt år. Utskrift eller bilde fra for eksempel Din side hos fjernvarmeleverandørens nettside eller app kan også brukes.

Strømprisen som brukes i sammenligningen beregnes slik:

   Spotpris i samme prisområde (øre/kWh)
+ Påslag på spotprisen (inkluderer elsertifikatprisen) (øre/kWh)
+ Forbruksavgift (øre/kWh)
+ Avgift til Energifondet (øre/kWh)
+ Energileddet i nettleien (øre/kWh)

+ Evt effektledd i nettleien (omregnet til øre/kWh)

= Strømpris til sammenligning (øre/kWh)

Det er altså ikke bare selve strømprisen vi ser på her, men hele kostanden man betaler for strømmen, inkludert nettleie og avgifter. Årsaken til at fastleddet for nettleien holdes utenfor strømprisen i sammenligningen er at vi forutsetter at fjernvarmekunder benytter strøm til andre formål enn oppvarming og varmtvann i bygget, slik som lys og apparater. Derfor må kunden betale dette leddet uavhengig av om det benyttes fjernvarme eller ei. Kunder som bruker mye strøm, betaler også et effektledd i nettleien. For disse kundene tar vi også hensyn til effektkostnaden i beregningen av strømpris til sammenligning.

Hva er tilknytningsplikt?

Kommunen kan vedta tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg med konsesjon i kommunen. Dette betyr at alle nye bygg, og eksisterende bygg som blir vesentlig rehabilitert i området må kobles til fjernvarmeanlegget. Det er ikke plikt til å bruke fjernvarmen, men de aller fleste bygg gjør det når de først er koblet på.

Strømprisen fastsetter maksimal fjernvarmepris

Fjernvarmeprisen kan ikke være høyere enn den beregnede strømprisen i den tidsperioden som legges til grunn i sammenligningen.

Slik går du frem hvis du vil klage

Før du klager til oss, bør du lage din egen sammenligning av strøm- og fjernvarmepris slik vi har beskrevet over. Resultatet av denne sammenligningen er en indikasjon på om du vil få medhold i en klage. Hvis du mener fjernvarmeprisen har vært for høy, anbefaler vi at tar opp saken med fjernvarmeselskapet først. Kanskje kan saken løses med dette. Dette er en anbefaling. Du har rett til å klage direkte til NVE hvis du ønsker det.

Klagebehandling:

  1. Dersom du ønsker å klage på fjernvarmeprisen, sendes en klage til NVE. Bruk denne adressen: nve@no
  2. For å behandle en klage må vi ha dokumentasjon på fjernvarmekostandene dine. Derfor må du sende oss en kopi av alle fakturaer for betaling av fjernvarme for det året du mener fjernvarmeprisen har vært for høy. Du behøver ikke legge ved sammenlignbare strømpriser. Vi vil beregne dette.
  3. Vi vil bekrefte at vi har fått klagen din, og informere fjernvarmeselskapet om at vi har fått en klage fra deg. Før vi avgjør klagen, vil vi innhente informasjon fra fjernvarmeselskapet og kanskje be om mer informasjon fra deg.
  4. Når vi har behandlet klagen vil du få svar fra oss. Du får beskjed om dette via postboksen din i AltInn.