Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.02.2009 , sist oppdatert 26.04.2022

Svært anstrengte kraftsituasjoner

Systemansvarlig (Statnett SF) har ansvaret for kontinuerlig å utrede og utvikle nødvendige virkemidler for å håndtere perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS), jf kraftrasjoneringsforskriften § 3a. I tråd med regelverket kan virkemidlene ikke tas i bruk uten vedtak fra NVE. Statnett har siden sesongen 2006/2007 søkt om to ulike mulige SAKS-tiltak. 

Energiopsjoner i forbruk

Systemansvarlig har utviklet et produkt og en handelsprosess for energiopsjoner i forbruk som et tiltak i en SAKS. Ordningen har vært prøvd i vintersesongene siden sesongen 2006/2007. Ordningen innebærer at systemansvarlig ber om bud på opsjoner for utkobling av forbruk for en gitt tidsperiode for kommende vintersesong. For hver sesong må systemansvarlig ta stilling til i hvilken grad og i hvilket omfang det er behov for å ha dette virkemiddelet til disposisjon. Behovsvurderingen foretas med utgangspunkt i installert produksjonskapasitet, eksisterende forbruk, importkapasitet og sårbarhet for langvarige feil i hvert område samt bygger på simuleringer i samkjøringsmodellen supplert med erfaringer fra kraftsystemdriften. Både opsjonspremien og innløsningsprisen bys inn av budgiver. Innløsing av opsjonen – som først kan skje etter vedtak av NVE om at systemansvarlig kan ta i bruk tiltaket – sikrer nedregulering av forbruk, målt i GWh/uke. Systemansvarlig vurderer fortløpende om det er behov for SAKS-tiltak og har ikke søkt om tillatelse til energiopsjoner siden vinteren 2015/2016, da energiopsjonene ble avgrenset til Midt-Norge.

Reservekraftverk

NVE godkjente med vedtak 1.9.2006 bruk av reserverkraft som virkemiddel for å kunne håndtere en SAKS. Utbygging og idriftsetting av anlegg fordrer imidlertid at det er innvilget anleggskonsesjon og de nødvendige utslippstillatelser, utover at NVE vedtar faktisk bruk av konkrete anlegg etter reglene for håndtering av tiltak i SAKS. NVE meddelte Statnett SF anleggskonsesjon for etablering av reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden. Kraftverkene skal i utgangspunktet kun benyttes under SAKS når faren for rasjonering er høy. Det er en forutsetning for idriftsettelse av reservekraftverkene at systemansvarlig først benytter alle andre virkemidler for å håndtere slike situasjoner. Reservekraftverkene har en kapasitet på 150 MW hver.

I 2017 søkte Statnett om tillatelse til å legge ned begge reservekraftverkene. Bakgrunnen for dette var blant annet at Midt-Norge etter ferdigstillelse av linjen Ørskog - Sogndal i 2016 ikke lenger var vurdert som en vesentlig mer sårbar region enn resten av landet.