Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 29.06.2021

Teknologier

NVE skal fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring,
omsetning og bruk av energi

Dette er et av fire hovedmål fra tildelingsbrevet NVE har fått fra Olje- og energidepartementet. Dette målet innebærer blant annet at vi skal ha kunnskap om hvordan nye energiteknologier og nye mønstre for energibruk påvirker energi- og kraftsystemet. Derfor jobber NVE med å følge med på teknologiutvikling og vektlegger teknologier i rask endring. For en del av teknologiene publiserer vi korte faktaark som skal gi en rask innføring i de ulike teknologiene.

NVEs strategi sier blant annet:

Utviklingen mot lavutslippssamfunnet innebærer betydelige endringer i produksjons- og forbruksmønster, økt markedsmessig integrasjon, og at «smart teknologi» tas i bruk. NVE skal arbeide for effektive markeder, effektive monopoler og riktige prissignaler, gjennom tydelig regulering som fanger opp teknologisk og strukturell utvikling.