Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.09.2019 , sist oppdatert 31.03.2023

Energibruk utenfor Norge

Økt bruk av strøm og bioenergi i EU

Hovedtrenden i EU er at forbruket av strøm og bioenergi øker, mens forbruket av fossil energi går ned. Siden 1990 er bruken av fyringsolje og kull halvert. Fyringsolje brukes mest i bygg og nedgangen i bruk av fyringsolje har kommet samtidig som det har vært en oppgang i bruk av strøm og bioenergi i bygninger. Kull brukes mest i industrien, og mye av nedgangen i kullforbruket kan tilskrives den generelle nedgangen i kraftintensiv industri i EU fra 2005. Transport er sektoren som brukes mest fossil energi. I 2015 ble det brukt 4 181 TWh drivstoff til transport i EU, en oppgang på 25 prosent siden 1990. Det meste av drivstoffet var bensin og diesel, men bruken av biodrivstoff har økt. I figuren under vises utvikling i energibruk i EU fra 1990 til 2015.     

NVE forventer at strømforbruket i EU vil fortsette å vokse mot 2040. Elektrifisering av transport og ny kraftkrevende industri, som datasentre, hydrogenproduksjon og batterifabrikker, vil bidra sterkt til denne utviklingen. I tillegg antas det at strømforbruket i bygg vil fortsette å vokse, på bekostning av fossil energi. Vi har laget anslag på utvikling i strømforbruk mot 2040 i utvalgte EU-land. Dette er vist i figurene under.  

Usikkerheten i analyser som strekker seg så langt frem i tid er stor. Det er særlig usikkerhet rundt den energipolitiske utviklingen i de ulike landene og hvor raskt ulike teknologier utvikler seg.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Dag Spilde, dsp@nve.no

Seksjonssjef:
Maren Aschehoug Esmark, mesm@nve.no