Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 27.06.2021

Eierskap i norsk vann- og vindkraft

Denne oversikten er basert på NVEs vannkraft- og vindkraftdatabase og Skattetatens aksjonærregister. Den er oppdatert mai 2020.

Omtrent 90 % av norsk vannkraft er offentlig eid, mens tilsvarende tall for vindkraft er i underkant av en tredjedel. Om lag 60 % av vindkraften er eid av utenlandske selskaper. 

 

Eierskap i vannkraft

 Eierskap i vindkraft
  Alle kraftverk Over 10 MW Under 10 MW Alle kraftverk

Offentlig

88,7 % 92,0 %

 51,5 %

 32,9 %

  • Statlig
     41,9 %      44,7 %

     10,1 %

     21,5 %

  • Kommunalt
     41,3 %      41,6 %

     38,4 %

     9,8 %

  • Fylkeskommunalt
     4,6 %      4,8 %

     2,2 %

     1,0 %

  • Offentlige investeringsfond
     0,9 %      0,9 %

     0,8 %

     0,6 %

Utenlandsk 6,0 % 4,9 %

 18,3 %

61,7 %

Norsk privat

5,0 % 2,9 %

 28,9 %

5,1 % 

Ukjent

0,3 % 0,2 %

 1,3 %

0,2 % 

Tabell 1: Oversikt over eierskapsfordelingen i vannkraft etter midlere årsproduksjon og vindkraft etter normalårsproduksjon. Referanseperioden for tilsig for vannkraft er 1981-2010. Oversikten over kraftverk er oppdatert mai 2020, og eierne av selskapene er fra Skattetatens aksjonærregister for desember 2019. Tabellen inkluderer kun kraftverk som er i drift.

Kategorien «statlig» består hovedsakelig av Statkraft både for vann- og vindkraft. For vannkraft er største øvrige bidragsyter Nærings- og Fiskeridepartementet gjennom deres eierskap i Norsk Hydro. For vindkraft er øvrige statlig eierskap Finnmarkseiendommen, som eier andeler i Finnmark Kraft AS. Folketrygdfondet, som blant annet har eierandeler i Norsk Hydro ASA, og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er de største aktørene i kategorien «offentlige investeringsfond» for vannkraft. 

Oversikt over de ti største vannkraftselskapene

Statkraft er Norges største vannkraftselskap med 45 TWh i midlere årsproduksjon. Dette utgjør 33 % av Norges årlige vannkraftproduksjon, som er på om lag 136 TWh. Nærmest Statkraft følger Hafslund E-CO og Norsk Hydro.

Nr

Selskap

Midlere årsproduksjon (TWh)

Andel av Norges vannkraftproduksjon

1

Statkraft SF

45,4 *

33,4 %

2

Hafslund E-CO AS

16,4

12,1 %

3

Norsk Hydro ASA

9,1

6,7 %

4

BKK AS

8,7

6,4 %

5

Agder Energi AS

8,0

5,9 %

6

Lyse AS

6,5

4,8 %

7

NTE Energi AS

3,4

2,5 %

8

Akershus Energi AS

2,5

1,9 %

9

Glitre Energi AS

2,2

1,6 %

10

Salten Kraftsamband AS

2,1

1,5 %

 

Sum ti største selskap

104,2 av totalt 135,8

76,8 %

Tabell 2. Midlere årsproduksjon er referert til tilsigsperioden 1981-2010. Oppdatert mai 2020.

* Statkraft eier 67 % av Skagerak Energi. Denne andelen er medregnet hos Statkraft i tabellen, og Skagerak Energi er derfor ikke ført opp. Statkrafts andeler i Agder Energi og BKK er medregnet i statlig eierskap i tabell 1, men ikke i Statkrafts eierskap i tabell 2.

Oversikt over de ti største vindkraftselskapene

Statkraft er også Norges største vindkraftselskap med 1,7 TWh i normalårsproduksjon. Dette utgjør 21 % av normalårsproduksjonen for vindkraft, som er på om lag 8,2 TWh. Nærmest Statkraft følger Hyfe Holding Gmbh og Credit Suisse.

Nr

Selskap**

Normalårsproduksjon (TWh)

Andel av Norges vindkraftproduksjon

1

Statkraft SF

1,74

21,2 %

2

Hyfe Holding GmbH

0,90

10,9 %

3

Credit Suisse (lux) Wind Power Central Norway Holding S.à r.l.

0,62

7,6 %

4

Global Renewable Power II (Europe) Investco, L.P

0,55

6,7 %

5

BKW Energie AG

0,44

5,3 %

6

Stadtwerke München GmbH

0,39

4,8 %

7

Nordlicht Holding GmbH & CO. Kg

0,39

4,8 %

8

Trønderenergi AS

0,35

4,3 %

9

Susi Renewables 2 Sárl

0,30

3,7 %

10

Nordic Wind B.V.

0,26

3,2 %

 

Sum ti største selskap

5,9 av totalt 8,2 

72,4 %

Tabell 3. Oversikten over kraftverk er oppdatert mai 2020, og eierne av selskapene er fra Skattetatens aksjonærregister for desember 2019. 

** For de utenlandske selskapene i tabell 3 kan det være andre bakenforliggende utenlandske eiere som eier selskapene, og som ikke er registrert i Skatteetatens aksjonærregister.

 

 

Kontaktpersoner

Fagansvarlig vannkraft:
Carl Andreas Veie, tlf: 22959451

Fagansvarlig vindkraft:
Ann Myhrer Østenby, tlf: 22959243

Forklaring

Tabell 1 viser hvor mye av norsk vann- og vindkraftproduksjon som er eid av offentlige og private norske aktører og utenlandske aktører. Disse eier kraftverk ved å eie selskaper, som igjen kan eie både kraftverk og andre selskaper i lange og komplekse eierkjeder.

Tabell 2 og 3 viser de ti selskapene som eier mest kraftproduksjon i Norge. Disse selskapene eier en del av kraftproduksjonen sin gjennom å eie andre selskaper. Ingen av de ti selskapene i tabellen er selv eid av et annet selskap med mer enn 50 %. Noen av selskapene eier imidlertid mindre aksjeposter i de andre selskapene i tabellen. Kraftproduksjonen eid av selskap med selskapsformen Delt Ansvar (DA) er fordelt til eierne av DA-selskapet selv om ingen av dem eier mer enn 50 %.