VIKTIG
1) For pålogging til eRapp2 vennligst les denne siden.
2) Søknad om utsettelse skal sendes via epost. Se avsnittet "Søknad om utsettelse" nederst på denne siden. 

Generelt

Alle omsetningskonsesjonærer plikter å innlevere økonomisk og teknisk rapportering til NVE vha tjenesten eRapp2.
I tillegg skal anleggskonsesjonærer etter nærmere pålegg fra NVE rapportere inn tekniske data (TEK).

I henhold til energilovens forskrift av 7. desember 1990 nr. 959, sist endret 13. desember 2006, § 4 - 4 skal omsetningskonsesjonærene sende inn regnskap til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter bestemmelsene i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og underliggende prinsipper.

Dette fremkommer også av underliggende forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, sist endret 5. juni 2009. Alle omsetningskonsesjonærer skal innrapportere sin virksomhet relatert til aktiviteter vedrørende kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele- og øvrig virksomhet.

Dersom du skal se på tall fra tidligere innrapporteringsår, dvs med løsningen "eRapp1", vennligst se denne siden.

Pålogging til eRapp2

Vennligst se denne siden.

Viktig å huske

For nettselskaper
Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng
(1,07% + 0,3%) = 1,37%) skal legges til grunn ved beregning av rente på mer-/mindreinntekt som utgjør inntil
25 prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE.

For Statnett SF sitt sentralnett skal denne renten legges til grunn for merinntekt som utgjør inntil 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE.

For 2016 beregnes rentene automatisk i note 5.2 i eRapp.

Mindreinntekt som nettselskapet ikke skal hente inn eller som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt eksklusiv
KILE-fradrag og korrigert KILE på hvert av virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett, skal avskrives i rapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Brukerveiledninger til innrapporteringsåret 2016

Veiledning kan lastes ned herfra.

Infoskriv om eRapp 2016

Infoskriv ETØ 2/2017 kan lastes ned herfra

Søknad om utsettelse

Det jobbes med en ny løsning for søknader om utsettelse.
Inntil videre må søknaden om utsatt frist sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat, via epost, innen tre uker etter at selskapets årsregnskap er godkjent av generalforsamling eller årsmøte.

Epostadresse: roys@nve.no
Skriv "Søknad om utsatt frist" inn i emnefeltet.
Følgende opplysninger må være med i eposten:

  • Foretaksopplysninger: organisasjonsnummer, navnet til selskapet, adresse, kontaktperson (navn og telefonnummer)
  • Dato for fastsettelse av årsregnskap
  • Bekreftelse av godkjenningsdato- protokoll fra generalforsamling (eller annet styreorgan)
  • Årsak for utsettelse

Ved faglige spørsmål relatert til eRapp2

Eventuelle faglige spørsmål om hvordan tjenesten eRapp2 fungerer og skal brukes kan sendes til denne epostadressen

Ved tekniske problemer

Før du henvender deg til oss, vennligst besøk denne siden som inneholder svar til ofte stilte tekniske spørsmål.
Dersom du ikke finner svar på ditt problem på denne siden, må det sendes organisasjonsnummer, navn og telefonnummer,  hvilken nettleser du benytter, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding til erapp2_log@nve.no

Tilbakemeldinger på eRapp2

Tilbakemeldinger på eRapp2 kan sendes til erapp2tilbakemelding@nve.no. Oppgi gjerne navn og telefonnummer hvor vi kan nå deg.