Alle omsetningskonsesjonærer plikter å innlevere økonomisk og teknisk rapportering til NVE. I tillegg skal anleggskonsesjonærer etter nærmere pålegg fra NVE rapportere inn tekniske data (TEK).

I henhold til energilovens forskrift av 7. desember 1990 nr. 959, sist endret 13. desember 2006, § 4 - 4 skal omsetningskonsesjonærene sende inn regnskap til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) etter bestemmelsene i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og underliggende prinsipper.

Dette fremkommer også av underliggende forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, sist endret 5. juni 2009. Alle omsetningskonsesjonærer skal innrapportere sin virksomhet relatert til aktiviteter vedrørende kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele- og øvrig virksomhet.

Alle omsetningskonsesjonærer plikter å innlevere økonomisk og teknisk rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette gjøres ved å benytte løsningen eRapp2.

 

Denne siden gjelder løsningen "eRapp2", som brukes fra og med innrapporteringsåret 2014.
Dersom du skal se på tall fra tidligere innrapporteringsår, dvs med løsningen "eRapp1", vennligst se denne siden.

 

Pålogging til eRapp2

1. For revisorer med enkeltpersonforetak, næringskode 69.202 ("Revisjon")

Dette gjelder kun for revisorer registrert som enkeltpersonforetak med næringskode 69.202 ("Revisjon") i Brønnøysundregistrene, og som skal utføre godkjenning av rapporten i eRapp2.

Disse revisorene trenger ingen spesielle Altinn-roller for å få tilgang til eRapp2, og de kan logge seg til løsningen slik som beskrevet her.

2. For alle andre tilfeller

I det som følger kaller vi en person som kan delegere Altinn-roller på vegne av et selskap for "Altinn-ansvarlig".

For å kunne logge seg på eRapp2 via Altinn, trenger man et bestemt oppsett, avhengig av hva man skal utføre i løsningen. Det er Altinn-ansvarlig i ditt selskap som ordner dette oppsettet.

Kontakt Altinn-ansvarlig i ditt selskap dersom du ikke har fått informasjon om hvordan du logger deg på løsningen, og henvis til brukerveiledningene på denne siden.

 

Til Altinn-ansvarlige

Dersom du er Altinn-ansvarlig i omsetningskonsesjonærselskapet, finner du veiledning for oppsett på denne siden.

Dersom du er Altinn-ansvarlig i et revisorselskap eller eksternt selskap (ikke enkeltpersonforetak), som utfører innrapportering eller revisor-godkjenning på vegne av omsetningskonsesjonærselskapet, finner du veiledning for oppsett på denne siden.

Dersom konsesjonsselskapet er slettet i BRREG eller er en underenhet

For å komme til eRapp2 må man først velge konsesjonærselskapet som man skal representere fra en liste med aktører, i Altinn. Konsesjonærselskaper som er slettet eller som er underenheter vises ikke som standard i denne listen.
Se veiledningen fra Altinn på hvordan du kan få slettede selskaper og underenheter i listen med aktører.

 

Viktig å huske

For nettselskaper
Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng (1,29% + 0,3% = 1,59%) skal legges til grunn ved beregning av rente på mer-/mindreinntekt som utgjør inntil 25 prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE.

For Statnett SF sitt sentralnett skal denne renten legges til grunn for merinntekt som utgjør inntil 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE.

For 2015 beregnes rentene automatisk i note 5.2 i eRapp.

Mindreinntekt som nettselskapet ikke skal hente inn eller som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE på hvert av virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett, skal avskrives i rapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

Brukerveiledninger til innrapporteringsåret 2015

Veiledning kan lastes ned herfra.

 

Infoskriv om eRapp 2015 

Infoskriv ETØ 3/2016 kan lastes ned herfra

 

Søknad om utsettelse

Søknad om utsatt frist må sendes Norges vassdrags- og energidirektorat innen tre uker etter at selskapets årsregnskap er godkjent av generalforsamling eller årsmøte. Bekreftelse av datoen for godkjenningen skal legges ved. 
Søknaden om utsettelse sendes til roys@nve.no
Skriv "Søknad om utsatt frist" inn i emnefeltet.

Det jobbes med en ny løsning for søknader om utsettelse.

 

Ved spørsmål relatert til bruk av eRapp2

 Dersom du har spørsmål til hvordan eRapp2 fungerer og skal brukes, kontakt Pål Melvær.

 

Ved problemer med pålogging til eRapp2

Dersom du opplever problemer eller feil ved pålogging til eRapp2 via Altinn, må det sendes organisasjonsnummer, navn og telefonnummer, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding til erapp2Altinn@nve.no

 

Ved andre tekniske problemer

Før du henvender deg til oss, vennligst besøk denne siden som inneholder svar til ofte stilte tekniske spørsmål.
Dersom du ikke finner svar på ditt problem på denne siden, må det sendes organisasjonsnummer, navn og telefonnummer,  hvilken nettleser du benytter, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding til erapp2_log@nve.no.

 

Tilbakemeldinger på eRapp2

Tilbakemeldinger på eRapp2 kan sendes til erapp2tilbakemelding@nve.no. Oppgi gjerne navn og telefonnummer hvor vi kan nå deg.