I energiloven kap 9 beredskap og i forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften - bfe) er det bestemmelser om Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).

Energiforsyningen skal opprettholdes og normal forsyning skal gjenopprettes på en effektiv og sikker måte i og etter ekstraordinære situasjoner. KBO-enhetene skal organisere sitt beredskapsarbeid, oppfylle krav til planlegging av beredskapen, beskytte anleggene mot uønskede hendelser og reparere disse uten ugrunnet opphold for å gi god forsyningssikkerhet. Det er videre krav til å beskytte driftskontrollsystem og energisensitiv informasjon.

NVE har utarbeidet en veiledning til beredskapsforskriften for å gi bedre forståelse av forskriftens innhold, og på enkelte steder forklaring til hvordan kravene kan oppfylles.

I forbindelse med utarbeidelsen av beredskapsforskriften ble det også laget en oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst.

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Eldri Naadland Holo

Gebyrer

Energiforsyningsberedskap

Gebyr for følgende avgiftspliktige anlegg:

- kraftverk med generatorytelse på minst 15 MVA   

- transformatorstasjoner med installert
ytelse på minst 10 MVA

- alle nettstasjoner

    Beregningsmetode

    Følgebrev

Modernisering og vedlikehold

    Følgebrev

Fjernvarme

    Følgebrev

Vedlegg/skjema til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften - bfe)

Vedlegg 1: Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg (pdf) (word)

Vedlegg 2:  Melding om klassifisering av driftskontrollsystem (pdf) (word)

Vedlegg 3: Mal for taushetserklæring (pdf)

Vedlegg 4: Informasjonssikkerhetsavtale (pdf) (word)

Vedlegg 5: Varsling pågående hendelser (word)

Vedlegg 6: Rapport hendelser forårsaket av teknisk svikt, uhell, ulykker, naturgitte forhold osv (pdf) (word)

Vedlegg 7: Rapport uvedkommende (pdf) (word)

Vedlegg 8: Fritaksordningen for SKOP (pdf)

Vedlegg 9: Klage på avslag om fritak for fremmøte i Forsvaret for personell som dekker kritisk funskjon (pdf)

Vedlegg 10: Kontaktinfo KBO (pdf) (word)

Vedlegg 11: Normer og standarder (pdf)

Vedlegg 12: Sammenheng mellom sikringsnivå og sikringsklasser (pdf)

Vedlegg 13: Beredskapsrom - utstyr, drift, vedlikehold og kontroll (pdf)

Vedlegg 14: Skjema for evaluering driftskontroll (pdf) (word)

Vedlegg 15: Skjema for innrapportering av kommunikasjonsmidler KBO og KDS (word)

Utfylte skjemaer sendes til NVE, Seksjon for beredskap.