Dersom hendelsen er en ulykke, eller en uønsket hendelse som raskt kan utvikle seg videre til en ulykke, skal NVE varsles på raskest mulige måte:

- I kontortiden, NVEs sentralbord: 09575 (alternativt direkte til saksbehandler på seksjon for damsikkerhet)

- Utenfor kontortiden, NVEs beredskapstelefon: 22 95 93 60 / 909 92 231

Dersom det ikke er mulig å ringe, eller hendelsen allerede er avklart/ikke akutt, kan det meldes per e-post og med dette skjemaet (se boks i høyre kolonne), primært til sentral e-postadresse (nve@nve.no) med angivelse av navn på vassdragsanlegg og den ansvarlige, og eventuell saksbehandler i NVE.

 

Innsending av melding om ulykke eller uønsket hendelse ved vassdragsanlegg er et krav som kom i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010). Formålet med bestemmelsen er å bidra til at erfaringer fra ulykker og uønskede hendelser kan samles inn, analyseres og brukes til å forebygge at tilsvarende hendelser skjer på nytt. Verdien av å gå gjennom ulykker og hendelser for å finne årsak og forbedringsmuligheter slik at tilsvarende hendelse ikke skjer på nytt, er understreket i etterkant av flere store ulykker, for eksempel i rapportene om Åsta- og Sleipner-ulykkene i henholdsvis NOU 2000:30 og NOU 2000:31.