Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

185/1 Alsvågvassdraget

19.07.2013 | 13:00

Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet i Vesterålen. Anbefalt typevassdrag. Vassdraget er en viktig del av et variert landskap med kort avstand mellom alpine fjell og havet. Største del ligger på strandflaten der vann og myr utgjør de største arealene. Stort biologisk mangfold, særlig knyttet til land- og vannfauna. Friluftsliv er viktig bruk.

Alsvågvatnet. (Foto: Juni 2009, Sylvia Smith-Meyer, NVE) Alsvågvatnet. (Foto: Juni 2009, Sylvia Smith-Meyer, NVE)

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Øksnes
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 185.1Z
Areal: 22 km²
Areal alle vann:  3 km²
Største vann: Alsvågvatnet, 2,3 km²: 8 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
647 - 0 moh

Alsvågvassdraget ligger på den nordlige delen av Langøya i Vesterålen. Vassdraget drenerer mot nord og har utløp til Gavlefjorden i Sørvågen nordvest for Alsvåg.

Kystvassdraget har flere vann. Til sammen utgjør disse ca. 14 % av nedbørfeltet. Mellom vannene går korte elveløp. De øverste vannene er botner under etter landskapstypen høye fjell, 500-600 moh., den høyeste er Tretinden, 647 moh. De største vannene, Alsvågvatnet og Sørvågvatnet, ligger i høydenivået 8-5 moh.

I sør er feltet avgrenset av høye, alpine fjell opp mot 600 moh. Stedvis er det forholdsvis bratte fjellskråninger med rasmateriale. Små, velutviklede botnformer finnes flere steder. Store deler av nedbørfeltet ligger på strandflaten. Dette området er dominert av store, flate og lavtliggende myrlendte områder med store vann og betydelige gruntområder. Alsvågvatn og Sørvågvatn ligger på denne karakteristiske strandflaten.

Næringsfattig bjørkeskog er dominerende vegetasjonstype sammen med næringsfattig myr i nord. Feltet har til dels store forekomster av forskjellige fuglearter som hekker i våtmarkene. I nord grenser nedbørfeltet Grunnfjorden naturreservat som er en viktig rasteplass for fugl på trekk. Vassdraget har mange likhetstrekk med vassdragene på Andøya. Det er påvist et stort utvalg av dyregrupper knyttet til ferskvann. Elva er stedvis rik på elveperlemusling. Elva er eneste lakseførende vassdrag i kommunen.

Nedbørfeltet regnes som typisk for området og brukes blant annet til tradisjonelt friluftsliv.