Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2012

28.02.2012 | 10:38

Nasjonal Vannmiljøkonferanse er en fellesarena for alle interesser knyttet til bruk, vern og forvaltning av kystvann, grunnvann, elver og innsjøer.

Illustrasjon: Nasjonal vannmiljøkonferanse Illustrasjon: Nasjonal vannmiljøkonferanse

Fakta

Tid: 27. – 28.mars 2012

Sted: Oslo kongressenter

Mer informasjon om konferansen og påmelding via www.vannportalen.no

Se også Fagdag - Vannforskning for forvaltningen, mandag 26. mars.

Målet med konferansen er overføring av kunnskap og erfaringer om både vannmiljø, miljøtiltak og organisering av arbeidet. Det blir også fokus på planlegging, prioritering, involvering og ansvar ift både aktørene som bruker og påvirker vann og myndighetene som er involvert i lokal og regional forvaltning av vann.

Hovedtema for konferansen:

”Helsesjekk av alt vann ”
Hvordan står det til med miljøtilstanden i norske vassdrag, grunnvann og kystområder? Dette handler om den store jobben som pågår for å sjekke ut hvilke vannforekomster som trenger tiltak for å sikre godt nok vannmiljø. Hvor er påvirkningene for store eller går i feil retning? Hva er de mest vesentlige vannforvaltningsspørsmålene i hver vannregion?

”Behandling for friskere vann”
Miljøtiltak er en samlebetegnelse på flere typer tiltak med mål om å forbedre, beskytte eller gjenopprette vannmiljøet. Hva bidrar de forskjellige sektorene med for å følge opp de vedtatte tiltaksplanene? Hva slags verktøy og virkemidler bruker sektorene og myndighetene i tiltaksgjennomføringen?

”Status og milepæler i vannforskriften”
Hva foregår i vannregionene og vannområdene i tiden fremover, og hvordan skal de ulike aktørene medvirke? Temaet belyses også med eksempel fra Sverige, men alle presentasjoner vil ha spesiell fokus årene 2012 og 2013.

”Samarbeid og dialog”
Hvordan samarbeide for å komme frem til en felles forståelse av kunnskapsgrunnlaget og prioritere hva som er de viktigste utfordringene går som en rød tråd gjennom konferansen. Dette er et viktig år for alle som ønsker å delta og påvirke arbeidet med helhetlig vannforvaltning. Utarbeidelsen av oversikten over vesentlige vannforvaltningsspørsmål i hver vannregion er et viktig grunnlag for forvaltningsplanarbeidet med miljømål og tiltak som starter neste år. Ønsker man å virkelig påvirke prioriteringen av regionale og lokale utfordringer er det lurt å bli involvert så tidlig som mulig.

Praktisk gjennomføring:
Konferansen gjennomføres i forkant av Nasjonal Vannmiljøkonferanse.