Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Forskning for vannforvaltningen. Ny kunnskap for å ivareta elver og innsjøer

05.03.2012 | 13:26

I tilknytning til Nasjonal Vannmiljøkonferanse arrangerer Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet i Norge fagdag om forvaltningsnyttig vannforskning i elver og innsjøer.

Fakta

Konferansen gjennomføres i forkant av Nasjonal Vannmiljøkonferanse 27.-28. mars.

Tid: 26. mars 2012

Sted: Oslo kongressenter

Mer informasjon om konferansen og påmelding via www.vannportalen.no

Miljøbasert vannføring
Forskningsprogrammet Miljøbasert vannføring som har pågått i 10 år, avsluttes nå. 60 prosjekter er gjennomført for å bedre grunnlaget for å fastsette minstevannføring og andre avbøtende tiltak.

Miljøindikatorer i vassdrag
Forskningsrådsprosjektet Bioclass Fresh har i flere år jobbet fram de mest egnede indikatorene på økologisk tilstand i vann, som en sensitive på ulike påvirkninger. Norske data er sammenstilt med sammenlignbare datasett fra andre elver og innsjøer, som del av harmoniseringen (interkaliberingen) som har pågått med andre land. Mange av prosjektene vil danne grunnlag for videreutvikling av det norske klassifiseringssystemet.

Teknisk og miljøriktig utvikling av vannkraft
Flere forvaltningsrelevante forskningsprosjekter gjennomføres ved CEDREN, senter for teknisk og miljøriktig utvikling av bl.a. vannkraft. De ser på miljøtilpasset drift av regulerte elver (EnviDORR) og miljøeffekter av raske vannstandsendringer (EnviPEAK).

Vassdragsmodeller
Et utvalg datamodeller relevant for forvaltningen om innsjøer og elver presenteres. Disse er utviklet for å modellere kjente sammenhenger mellom fysiske, kjemiske og biologiske forhold som har betydning for vannmiljøtilstanden i vassdrag.