Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

024/1 Nesheimvassdraget

11.09.2013 | 09:30

Vernegrunnlag: Foreslått typevassdrag. Kystnær beliggenhet på Sørlandet. Lite vassdrag der elver og vann og myr har en viktig funksjon. Stort naturmangfold knyttet til aktive prosesser, geomorfologi, botanikk, landfauna og vannfauna. Store kulturverdier. Vernet er et ledd i verneplanens intensjon om å dekke ulike typer vassdrag.  

Utløpet i sjøen. Foto: Sylvia Smith-Meyer, NVE) Utløpet i sjøen. Foto: Sylvia Smith-Meyer, NVE)

Fakta

Fylke: Vest-Agder
Kommune: Farsund
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 024.7Z
Areal: 27 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Nesheimvatnet: 0,8 km²: 2 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
340 - 0 moh

Nesheimvassdraget ligger på Lista. Vassdraget drenerer mot sør og har utløp til havet sør for Lista. 

Hele Lista-landskapet har natur med stor verneverdi, og nedbørfeltet er en del av dette landskapet. Verne­verdiene er knyttet til flere naturfaglige forhold. Vassdragsvernet binder sammen de ulike verneområdene.

Øverst i vassdraget ligger Ulgjelvatnet, 204 moh. Et område med flatmyrer, gjengroingsmyrer og fuktheier rett vest for dette er fredet, Ulgjelsvatn naturreservat. Dette heiområdet har også et særpreget landskap med små koller omkranset av vann og myr.

Prestvatnet ligger

Mellom Nesheimvatn og sjøen renner elva gjennom Kviljo plantefredningsfelt. Det er en del av et større fredningsområde på Listastrendene med mektige sanddyner og egenartet flora. Dagens utøpsområde ble flyttet rundt 1930 ved at det ble gravd ut en kanal.

Nedre del har avsetninger som er rester etter Lista-trinnet, som er en del av det eldste israndtrinnet fra innlandsisens tilbaketrekning fra Sørlandet. 

Generelt har vassdraget en artsrik flora. Her finnes mange planter som ellers er vanligere sør i Europa. Både ender og andre våtmarkstilknyttede fugler finnes på Lista, særlig under trekk vår og høst.

Rundt Nesheimvatn og Vamse tettsted like ved ligger kulturminner fra steinalderen, helleristninger fra bronsealderen og gravminner fra jernalderen. Ved Skeime ligger bebyggelse etter den gamle klynge- eller rekketunstrukturen. Lista var tidligere en sentral kornbygd. Vanndrevne kverner fantes i stort antall. Ved Jåtog er det bevart en steinbygd 1800-talls kvern.