Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

016/1 Herreelva

23.09.2013 | 10:30

Vernegrunnlag: Vassdraget er viktig del av et lavtliggende landskap som stedvis er dominert av flere store og til dels sterkt forgreinete innsjøer med tilhørende elveløp. Stort naturmangfold knyttet til bl.a. vannfauna. Nærhet til større tettsteder. Friluftsliv er viktig bruk.

Hellestveitvann, 31 moh. (Foto tatt 12. okt. 2011 av Sylvia Smith-Meyer, NVE) Hellestveitvann, 31 moh. (Foto tatt 12. okt. 2011 av Sylvia Smith-Meyer, NVE)

Fakta

Fylke: Telemark
Kommune: Bamble, Drangedal, Nome, Skien
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 016.4Z
Areal:  255 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Kilevatn, 5,0 km²: 62 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
411 - 0 moh

Nedbørfeltet omfatter et kollet skogsområde mellom Rørholtfjorden og Frierfjorden, i grove trekk avgrenset av E18 i sør og Sørlandsbanen i nord. Herreelva har utløp i Frierfjorden ved Herre.

Vassdraget har flere store og tildels sterkt forgrenede innsjøer. Langen, Flåte, Mevatn og Hellestveitvatn ligger i den store forkastningssonen som går gjennom Bamle og videre innover i Agder. Den 2,5 km lange elvestrekningen fra Hellestveitvatnet til fjorden er variert og går i hovedsak gjennom bebygde områder. Nord i feltet ligger Kilevatn som også er sterkt forgrenet med en rekke sund og lange, smale tanger. Vannene er næringsfattige og noe humuspåvirket. Alle ligger under 100 moh.

Skogen består av en del blandingsskog av edellautrær i sørvendte lier. Hele området er lite påvirket av større tekniske inngrep, selv om moderne skogsdrift med tilhørende veinett er godt utbygd.
Riksveien fra Drangedal til Porsgrunn går langs Kilvatn ved Kilbygd. Nedbørfeltet er nesten uten bosetning og utgjør et viktig rekreasjonsområde for befolkningen i Bamle‑regionen.
De mange innsjøene med sine mange smale sund, holmer og odder gjør det velegnet til kanopadling og båtliv. Vannene har bestander av røye og abbor, men også ørret. Sik fins i Hellestveitvatn. Laks finnes i elvas nedre del, og her drives et godt kultiveringsarbeid. Også fiskeørnen som hekker i skogstraktene, bidrar til naturopplevelse for friluftsfolket som benytter terrenget.