Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

074/1 Utla

04.09.2013 | 12:30

Vernegrunnlag: Vassdragets breer, elver og vann er viktige deler av et kontrastrikt landskap med kort avstand mellom høyfjell og fjord. I overgangen mellom fjell og dal går elveløpene i kraftige foss, fossestryk og stryk. Stort geologisk mangfold knyttet til aktive prosesser. Vassdraget ligger nå i landskapsvernområde og i nasjonalpark. Friluftsliv er viktig bruk

Elva går i stryk og fossestryk i den trange Utladalen. (ssm 2006) Elva går i stryk og fossestryk i den trange Utladalen. (ssm 2006)

Fakta

Fylke: Sogn og Fjordane
Kommune: Luster, Årdal
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr: 074.Z
Areal: 377 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Rauddalsvatnet: 0,9 km², 1313 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
2405 - 100 moh

Utla har utspring i høyfjellspartiene i de vestlige delene av Jotunheimen. De høyeste toppene i nedbørfeltet når opp i 2200-2400 moh. Store deler av arealet er bredekket. Gjennom høyfjellslandskapet skjærer Utladalen med sidedaler seg ned og gir området et kraftig relieff.

Mektige fosser stuper flere steder ut i hoveddalføret. Den mest kjente er Vettisfossen med et fritt fall på 275 m. Den ble fredet allerede i 1924.

Lyngheier og grasheier dominerer vegetasjonsbildet i fjellet. Det er lite bosetning i nedbørfeltet.

Utladalen er et mye brukt av fotturister i Sør-Norge, særlig på grunn av de mektige fossene og den strie elva i det dramatiske naturlandskapet. Både innen geologisk mangfold, biologisk mangfold har vassdraget verneverdier. Her finnes et variert utvalg av anlegg knyttet til villreinfangst og annen utmarksutnyttelse, og mange kulturminner ligger i nærheten av elvene.

Nesten hele nedbørfeltet inngår i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde.

De østre sideelvene er avskåret i 1 180 meters høyde av en "takrennetunnel" som fører vannet over til Tyin. Vernet omfatter nedbørfeltet til og med samløpet med Avdalselva ca. 100 moh. På østsiden av elva går vernet ned til Hjelle.