Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Høring —forslag til endring i energilovforskriften (avsluttet)

24.11.2011 | 14:45

Høring av forslag til endringer i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).

Fakta

Høringssvar sendes til:
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.

Innspill kan også sendes elektronisk: nve@nve.no.

Svaret merkes med referansenummer 201004535.

Høringsfrist: 06.01.2012

Dokumenter til nedlasting:
Høringsbrev.pdf

Hoveddokument.pdf

Brev fra OED.pdf

høringsliste.pdf

NVE sendte den 2. november 2010 ut varsel om vedtak omfelles tariffering av regional- og sentralnett. Vedtaket var planlagt hjemlet i energilovforskriften § 4-4 bokstav g annet ledd.

For å presisere gjeldende rett, og dermed sikre at det planlagte vedtaket om felles tariffering av regionalog sentralnettet treffes på et ubestridt rettslig grunnlag, har Olje- og energidepartementet bedt NVE om å foreslå nødvendige endringer i energilovforskriften § 4-4 bokstav g annet ledd, sende det på høring samt oppsummere høringsuttalelsene.

Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes til NVE innen 6. januar 2012.

Vi presiserer at vi ber om kommentarer til endringsforslaget og ikke øvrige bestemmelser i forskriften.

Høringssvar sendes til:
Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.

Innspill kan også sendes elektronisk: nve@nve.no.

Svaret merkes med referansenummer 201004535.

OED vil på bakgrunn av høringsuttalelsene vedta endringer i energilovforskriften.
Det tas sikte på at endringsforskriften skal tre i kraft 1.2.2012.


    Relatert informasjon

    Se også avsluttet høring 2010