Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Lover og forskrifter

03.02.2009 | 19:24

NVE har ansvar for å følge opp energiloven og vannressursloven, og bistå Olje- og energidepartementet i forvaltningen av vassdragsreguleringsloven og industri-konsesjonsloven. Dels er NVE gitt forskriftskompetanse, og dels treffer vi enkeltvedtak, og dels forbereder vi saker for Olje- og energidepartementet.

Se også konsesjonssaker på høring.

Energiloven 
Energiloven gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen i Norge. Den inneholder et samlet regelverk som tidligere var spredt på et stort antall lover.
Loven trådte i kraft 1. januar 1991 og la grunnlaget for en markedsbasert produksjon og omsetning av kraft.  Loven omhandler blant annet anleggs-, område- og omsetningskonsesjon og konsesjon for fjernvarmeanlegg. Videre gir loven regler om saksbehandling, beredskap, sanksjoner m.m.

Vannressursloven
Vannressursloven skal sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann.
Loven trådte i kraft 1. januar 2001 og erstatter den tidligere vassdragsloven av 1940. Den inneholder regler blant annet om konsesjonsplikt, fellestiltak, vernede vassdrag, sikring mot skade, nedlegging av vassdragsanlegg, grunnvann, erstatning for skade, ekspropriasjon, tilsyn, pålegg om retting og andre sanksjoner og overgangsbestemmelser.

Vassdragsreguleringsloven
Vassdragsreguleringsloven gjelder for alle vassdragstiltak som har til formål å endre vassdragets vannføring.
Loven gjelder ved siden av vannressursloven og inneholder regler om konsesjonsbehandling og -søknad, hjemfall, konsesjonsavgifter, konsesjonsvilkår, revisjon av vilkår, ekspropriasjon.

Industrikonsesjonsloven
Loven inneholder regler om ervervskrets, konsesjonsvilkår og -avgifter, revisjon av vilkår, det offentliges forkjøpsrett, hjemfall m.m.
NVE forvalter under Olje- og energidepartementet lovens kapittel I om erverv av vannfall. 

    Kontaktinformasjon