Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Presisering av AMS-reglene – NVEs hjemmel til å gi dispensasjon

17.01.2012 | 12:30

NVE har fastsatt endringer i avregningsforskriftens regler om AMS. Hensikten er å tydeliggjøre at NVE i særlige tilfeller kan innvilge dispensasjon. Det tas sikte på at endringene trer i kraft 20. januar 2012.

Om AMS

AMS gjør at strømkundene får bedre informasjon om kraftforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket.

AMS gir strømkundene mulighet til å ta styringen over strømforbruket, og vil kunne bidra til en bedre fordeling av strømforbruket og et mer fleksibelt kraftmarked.


Endringene medfører at bestemmelsen om funksjonskrav tas inn i forskriften allerede nå. I tillegg tas det inn en særskilt bestemmelse som gir NVE myndighet til å dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS (Avansert måle- og styringssystem) i særlige tilfeller.

Forskriftsendringen medfører ikke endringer i aktørenes forpliktelser. Det er fremdeles slik at plikten til å installere AMS gjelder fra 1. januar 2017.

Endringen medfører imidlertid en klargjøring av at NVE kan dispensere fra denne plikten allerede fra 20. januar 2012.

Ettersom endringene ikke er av materiell karakter, har Olje- og energidepartementet besluttet at alminnelig høring kan unnlates.

Forskrift om endring i forskrift om måling og avregning. (PDF)