Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Temaplaner

14.02.2012 | 11:00

Dammer som kulturminner

Dammer som kulturminner

Prosjektet "Dammer som kulturminner" søker er å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Hensikten med prosjektet er å bidra til framtidig bevaring av historisk viktigedammer og å gi økt kunnskap om dammers betydning og historie i Norge

Kulturminner i norsk kraftproduksjon

Kulturminner i norsk kraftproduksjon

Prosjektet "Kulturminner i norsk kraftproduksjon" (KINK) har vært et samarbeid mellom NVE, Riksantikvaren og kraftbransjen representert ved Energibedriftenes landsforening (EBL), Statkraft og Hydro. Prosjektets mål har vært å presentere et utvalg av kraftverk i Norge, som er kulturhistorisk verdifulle i et nasjonalt perspektiv, og som er representative for historiske faser i vannkraftutbyggingen. Rapporten er delt i to hoveddeler. Den første delen består av en omtale av forvaltningen av bevaringsverdige kraftverk samt en historisk oversikt. Den andre hoveddelen er en katalog, der det beskrives kraftverk som prosjektet har vurdert som kulturhistorisk verdifulle i et nasjonalt perspektiv...

Kraftoverføringens kulturminner

Prosjektet Kraftoverføringens kulturminner tar for seg en viktig del av elektrifiseringen av Norge – oppbyggingen av det overføringssystemet som er bindeleddet mellom kraftstasjonene og forbrukerne. Fra pionertiden sist på 1800-tallet og frem til vår tid er det her skapt en rekke verdifulle og interessante kulturminner...

Kulturminner i vassdrag

Vassdragsteknikkens kulturminner

Prosjektet Vassdragsteknikkens kulturminner presenterer et utvalg bevaringsverdige vassdragstekniske anlegg i Norge.
Med dette menes:

  • Flom-, erosjons- og skredsikringsanlegg
  • Terskler og buner i vassdrag (både relatert til sikrings- og miljøaspektet)
  • Kanaliserings-, tørrleggings- og senkingstiltak

I tillegg presenteres utvalgte skådammer, flommerker og flomsteiner. Prosjektet ble avsluttet 2009 og bidrar til bevaring av de viktigste anleggene og gir økt kunnskap om vassdragsteknikk og dens betydning i Norge. Det vil bidra til økt bevissthet om, og formidling av, anleggenes historiske verdier.


    Relatert informasjon

    Se også NVEs historie