Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Videreutvikling av reguleringen

07.12.2011 | 12:40

NVE har siden introduksjonen av den nye reguleringsmodellen arbeidet med videreutvikling og forbedring av denne. Vi har både gjort interne analyser, og satt ut prosjekter til eksterne konsulenter. For at interesserte skal kunne holde seg oppdatert kommer vi fortløpende til å publisere notater og rapporter fra dette arbeidet på denne siden.

9.12.2011: Oppsummering av fjerning av tidsetterslepet i inntektsrammereguleringen

NVE har oppsummert arbeidet med å analysere konsekvenser av tidsetterslepet i inntektsrammereguleringen. NVE fjernet tidsetterslepet knyttet til inntekter fra investeringer i inntektsrammereguleringen fra 1.1.2009. Econ Pöyry har analysert økonomiske virkninger og behov for kompensasjon ved fjerning av tidsetterslepet. Econ Pöyry leverte sin analyse i Econ-rapport R-2010-034 i mai 2010, denne konkluderte at det ikke var behov for kompensasjon for alle selskaper. Basert på innspill fra NVE, foretok Econ Pöyry oppdaterte beregninger basert på noe endrede forutsetninger i november 2010. De nye forutsetningene ga kun mindre endringer i resultatene, og konklusjonene fra mai 2010 står ved lag.

NVEs foreløpige vurdering er at det ikke er behov for en generell kompensasjon som følge av fjerning av tidsetterslepet, men at enkelte selskaper som opplever vesentlig negative økonomiske konsekvenser, kan søke NVE om kompensasjon for dette. 

På denne nettsiden ligger Econ-rapport R-2010-034 tilgjengelig i tillegg til Econ Pöyrys oppdaterte modeller som ligger til grunn for analysene i rapporten. Det ligger også et NVE-notat hvor vi oppsummerer arbeidet med fjerning av tidsetterslepet.

Vi ber om at merknader til NVEs vurdering eller grunnlaget for denne blir sendt NVE innen 1.2.2012.