Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Varsel om flom for Sør-Norge, 25. - 28. mai 2012

25.05.2012 | 11:00

Oppfølging av flomvarsel sendt 23.05.2012.

Fortsatt varmt vær i Sør-Norge frem t.o.m. søndag gir kraftig snøsmelting og flom i vassdrag hvor det ligger mye snø.

Fakta

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE".

Utarbeidet 25.05.2012 kl. 11:00. Gjelder for perioden 25.05.2012 - 28.05.2012. 

Område: Sør-Norge.

Det er meldt fortsatt varmt vær i Sør-Norge frem t.o.m. søndag, så kjøligere. Dette vil føre til kraftig snøsmelting og vannføringsøkning i vassdrag hvor det fortsatt ligger mye snø, det vil si i fjellområdene fra nord i Agder til sør i Sør-Trøndelag (se: www.senorge.no).

Det ventes vannføringer på nivå opp mot 5-årsflom i de mest utsatte vassdragene. Vannføringen ventes å kulminere i løpet av perioden fra i dag fredag til mandag. På Sørlandet og Østlandet ventes ikke flomvannføringer i nedre deler av de større vassdragene.

Det er ventet lite nedbør i prognoseperioden. Endring av temperatur- og/eller nedbørprognosene vil ha betydning for vannføringen i dagene fremover.

Sterk snøsmelting kombinert med vannmettet jord gir moderat fare for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger, og langs bekker og elveløp med stor vannføring.

NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.