Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Varsel om flom for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, 22. - 23. mars 2012

22.03.2012 | 11:00

Oppfølging av flomvarsel sendt 21.03.2012.

Mildt vær og mye nedbør har gitt raskt økende vannføring i Trøndelag. Regn i kombinasjon med snøsmelting vil fortsatt gi økende vannføring.

Fakta

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE".

Utarbeidet 22.03.2012 kl. 11:00. Gjelder for perioden 22.03.2012 - 23.03.2012. 

Område: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Mildt vær og mye nedbør i Trøndelag siden onsdag har gitt raskt økende vannføring i mange vassdrag.  Vannføringen ligger nå på et nivå rundt middelflom i flere elver nord for Trondheim. Det er fortsatt ventet mye nedbør utover dagen i områdene fra Trondheimsfjorden og nordover, men med gradvis avtakende intensitet mot kvelden. Nedbøren ventes å komme som regn under 800-1000 meter over havet.

Regn i kombinasjon med snøsmelting vil fortsatt gi økende vannføring. I vassdrag med gjenværende is er det fare for isgang. Vannføringen i de mest utsatte vassdragene ventes å kulminere på et nivå omkring 20‑års flom.

Faren for oversvømmelser kan forsterkes blant annet av at is og snø tetter rør, sluk og andre avløpsveier.

Regn og snøsmelting på vannmettet jord fører til økt fare for jordskred. Avløps- og dreneringsveier må holdes åpne og gravearbeid bør unngås. Faren er størst i terreng med bratte skråninger og langs bekker og elver.

NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.