Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Flomvarsling

10.08.2011 | 10:00

NVE har en sentral rolle i beredskap for flom og skred. NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten og har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjoner. NVEs regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i en beredskapssituasjon.

Fakta

NVEs flomvarslingstjeneste og døgnåpne beredskapstelefon

22 95 93 60 | 909 92 231

I en beredskapssituasjon vil NVEs regionkontor ved behov bistå berørte kommuner, fylkesmannens beredskapsorganisasjon og politi, som er ansvarlige for den lokale/regionale krisehåndteringen og for å iverksette tiltak.

Du finner flomvarslene på www.varsom.no/flom

Høsten 2013 begynte vi å publisere både flomvarsler og varsler om fare for jordskred, sørpeskred og flomskred på varslingsportalen varsom.no. Flomvarsler vil i tillegg bli publisert på www.nve.no til høsten 2015.

NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten og utarbeidelsen av vannføringsprognoser for hele landet. Tjenesten er operativ hele døgnet og er også tillagt ansvar for mottak og videreformidling av hendelser innenfor NVEs ansvarsområder.  

  • Oversikt over målestasjoner i Norge med sanntidsdata for vannstand finnes her: Vannstand
  • Oversikt over målestasjoner i Norge med sanntidsdata for vannføring finnes her: Vannføring

 

For skred skal NVE utrede metoder og omfang for varsling og overvåking. Siktemålet er å bygge opp et overvåkings- og varslingssystem for å varsle økt sannsynlighet for skred på regionalt nivå, tilsvarende NVEs flomvarsel. Praksis i dag er at Meteorologisk institutt (met.no) viderefører dagens regionale varslingstjeneste av snøskred basert på meteorologiske observasjoner og prognoser. Overvåking og varsling av snøskred på lokalt nivå er fremdeles lokale myndigheter sitt ansvar. NVE varsler om økt fare for jordskred, men bare i situasjoner som utløser flomvarsel eller melding.