Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Vindressurser offshore

NVE har kartlagt det norske vindkraftpotensialet til havs. I gruntområder med dybder mindre enn 20 m er utbyggingspotensialet anslått til å være fra 6 000 til 30 000 MW avhengig om kravet til minsteavstand fra land settes fra 1 til 10 km.

I beregningene har en tatt hensyn til dybdeforhold og avstand til fastlandet. Det er også tatt hensyn til at utbygginger ikke skal skje i områder som er vernet mot tekniske inngrep. Særskilte skadevirkninger av miljømessig og annen karakter er derimot ikke vurdert.  Det er heller ikke tatt hensyn til begrensninger som følge av økonomi, skipstrafikk og forsvaret. I praksis vil derfor bare en liten del av det påviste fysiske potensialet kunne bygges ut. Vindkraftpotensialet utenfor norskekysten er nærmere beskrevet i NVE-rapport 9/2008.

På nettsiden havvind finner man informasjon om NVEs arbeid om vindkraft til havs som er regulert av havenergiloven.


    Relatert informasjon